Små ting ute:

Levegg
Du kan oppføre en levegg på bolig- eller hytteeiendommen din. Leveggen må ha maksimal høyde på 1,8 m og maksimal lengde på 10,0 m for ikke være søknadspliktig. Det har ingen betydning om veggen er frittstående eller om den er forbundet med en bygning. Husk at avstanden til nabogrense ikke kan være mindre enn 4,0 m.

Terrasse
Du kan bygge en terrasse på bakken, som ikke begrenser bruken av området til vandring, lek og annen bruk og som ikke stikker mer enn 0,5 m over gjennomsnittlig bakkenivå uten å søke kommunen om tillatelse. Avstanden til nabogrense kan ikke være kortere enn 4,0m.

Innhegning mot vei
Du kan fritt sette opp innhegning, altså enkle, lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette, mot vei uten å søke kommunen om tillatelse. Innhegningen kan maksimalt være 1,5 m høy og må ikke hindre sikten langs veien fra innkjørsel til gårdsplass, gangsti eller lignende.

Gjerde mot nabo
Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 og kan derfor settes opp uten å søke kommunen om tillatelse. Gjerde mellom naboer reguleres derimot av lov om grannegjerde (Grannegjerdelova). Det er først når et gjerde blir stort og tett at det er å anse som en konstruksjon og blir søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Som eksempel kan nevnes oppsetting av levegg eller støyskjerm i nabogrensen.

Utepeis
Du kan sette opp en utepeis eller gjennomføre andre mindre fundamenteringsarbeider uten at dette anses som søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven.

 

Forstøtningsmur
Du kan oppføre en forstøtningsmur på inntil 1,0 m i høyde, minst 2,0 m fra nabogrensen uten å søke kommunen om tillatelse. Dette er et unntak fra regelen om minimumsavstand fra nabogrense på 4,0 m. Du kan også oppføre en forstøtningsmur på inntil 1,5 m i høyde minst 4,0 m fra nabogrensen uten å søke om tillatelse. Forstøtningsmuren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei, altså i forbindelse med avkjørsler fra vei, gårdsplass og gang- og sykkelstier.

 

 

Små ting inne:

Våtrom

Rehabilitering av våtrom og bygging av nytt våtrom i eksisterende bygning trenger ikke søknad, så lenge brannskille ikke brytes. Det er søknadspliktig å ta i bruk boder, garasjer og lignende til soverom, stue og andre typer rom som er ment for varig opphold.

Ildsted

Installering av nytt ildsted, samt endring og reparasjon av eksisterende ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt. Det er altså ikke lenger nødvendig med kvalifisert kontroll av ildsteder etter plan- og bygningslovgivningen. Det foreligger imidlertid meldeplikt til feiervesenet ved installering av ildsted. Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om retting.

Til orientering er oppføring av skorstein søknadspliktig.