Helse og omsorg

De demografiske endringene i samfunnet kombinert med konsekvensene av samhandlingsreformen gjør at behovet for en ny helse- og omsorgsplan aktualiseres. Samhandlingsreformen forutsetter at kommunene har døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp funksjon fra 2016. Dette fordrer gode planer for å sikre rett kompetanse i helsetjenestene i hjemmet og i institusjon.

 

Folkehelse

I tillegg viser flere av folkehelseindikatorene i kommunen et behov for å revidere planen for folkehelse. Ny lov om folkehelse aktualiserer dette behovet ytterligere, der det forutsettes at kommunene skal rustes til å kunne ivareta en ny framtidig kommunerolle med et tydeligere ansvar for et bredt og helhetlig folkehelsearbeid. Dette innebærer et styrket tverrsektorielt arbeid og en styrking av forebyggende tjenester.  

 

Oppvekst

Utviklingen vi nå ser innen oppvekst understreker ytterligere at barnehagen og det 13-årige skoleløpet må ses i sammenheng. Dette blir viktig for å skape mestring både faglig og sosialt. Derfor ser kommunen behov for en ny plan for oppvekst som skal sikre helhet og sammenheng for de i aldersgruppen 0-16.

 

Vann og avløp

Nåværende kommunedelplan for vann og avløp ble som tidligere nevnt vedtatt i 2006 og det er nå i gangsatt et nytt planarbeid for å se på mulighetene for en felles kommunedelplan for vann og avløp for de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Som allerede nevnt er og blir klimatilpasning et viktig tema i fremtiden. Hvilke klimatilpasningstiltak kan og bør gjennomføres i kommunen blir viktige felles utfordringer i dette arbeidet.

 

Når det gjelder renovasjon, er arbeidet med felles avfallsplan i gang, etter planprogram vedtatt i kommunene våren 2010. Forslag til avfallsplan som kommunedelplan ble lagt ut på høring høsten 2011.