Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en juridisk bindende arealdel. Samfunnsdelen er videre delt inn i en langsiktig del som påpeker viktige mål, visjoner og strategier for de neste 12 årene. Og en kortsiktig del, handlingsdelen, som for Stange utgjør økonomiplanen.

Gjennom planstrategiarbeidet ser Stange kommune behovet for å revidere kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen. Gjeldende samfunnspolitiske del av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret 17.11.2004, mens gjeldende arealdel ble vedtatt av kommunestyret 18. januar 2006.  

Mye har skjedd siden den gang. Utviklingstrekkene i Stange samt landet for øvrig, tilsier at behovet er der for en helhetlig revisjon av kommuneplanen. Revisjonsarbeidet med kommuneplanen vil starte med samfunnsdelen. Samfunnsdelen gir viktige prioriteringer og konsekvenser for arealbruken som blir styrende for revisjonen av arealdelen. Oppstart av revisjonsarbeidet med arealdelen vil dermed starte i etterkant av vedtak om samfunnsdelen.