7. mars ble det avholdt et eget involveringsseminar for kommunestyrets medlemmer, der befolkningsvekst og hvilke fokusområder en bør prioritere de neste fire årene, stod på dagsorden. Under involveringsseminaret ble kommunestyret delt inn i 6 gruper på tvers av partitilhøringhet. Barn og unges kommunestyre deltok også på seminaret, og fikk  muligheten til å presentere deres innspill.

Seminarets formål var todelt. På den ene siden ønsket styringsgruppa å informere kommunestyret om det pågående arbeidet med planstrategien. Samtidig ønsket styringsgruppa å involvere kommunestyret, og få deres innspill på planstrategiarbeidet. Kommunestyre fikk følgende oppgave:

1. Hva vil en positiv befolkningsutvikling bety for stange

a) med tanke på muligheter

b) med tanke på utfordringer

2. Hvilke områder bli viktig å sette fokus på for å oppnå en ønsket utvikling?

Gjennom dette arbeidet gav kommunestyret uttrykk for at det må settes fokus på blant annet: 

  • Kompetanse
  • Næringsutvikling
  • Infrastruktur
  • Oppvekst
  • Eldre
  • Variert botilbud
  • Markedsføring/imagebygging

For mer utdypende informasjon rundt inspillene fra involveringsseminaret se referatet fra dette arbeidet her.