Gjennom arbeidet med kommunal planstrategi har styringsgruppa kommet fram til følgende planbehov for inneværende kommunestyreperiode.  

  1. Helhetlig revisjon av kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen.
  2. Oppstart av ny kommunedelplan for helse og omsorg, og revisjon av plan for folkehelse.
  3. Oppstart av ny plan for oppvekst.
  4. Egne sentrumsplaner for Stange og Tangen, og oppstart av planarbeid på Åkershagan.
  5. Videreføring av arbeidet med felles kommunedelplan for vann og avløp for de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange.

Se menyen til venstre for mer inforamsjon angående de ulike planene.

Planstrategien legger føringer for hvilke områder som vil bli prioritert i kommuneplanen. Derfor følges planstrategien opp av et planprogram som redegjør nærmere for de ulike delene av planarbeidet, behovet for utredninger, alternativer som vil bli vurdert samt opplegget for medvirkning. Planstrategien og planprogrammet vil dermed styre arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Kommunen anslår oppstart for arbeidet med planprogram høsten 2012. For å se hvordan du kan være med å påvirke dette arbeidet, gå til "slik kan du delta" i menye til venstre.