Prosessen med planstrategien startet våren 2016. I sak 52/16 la rådmannen frem sitt forslag til arbeidet og prosessen med kommunens planstrategi. I sak 43/16 fremla rådmannen et status- og utfordringsdokument for alle utvalg og kommunestyret. Dokumentet legger grunnlag for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon, og danner grunnlaget for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Kommunestyret tok saken til orientering.

Den politiske styringsgruppa har i oppstartsfasen diskutert på hvilket nivå medvirkning bør legges. Formannskapet vedtok i møte den 5. oktober 2016 å offentliggjøre forslag til planstrategi. Vedtaket ble med dette offentlig i 30 dager. Forslaget til kommunal planstrategi ble sendt til kommunale råd og utvalg, virksomhetsledere, samt til statlige og regionale myndigheter og nabokommuner. Kravet i plan- og bygningsloven krever kun offentliggjøring av forslag til kommunal planstrategi, og ikke en høring.

Gjennom inkluderings- og medvirkningsprosessen fikk Stange kommune bekreftet at en ønsker å tilrettelegge for videre befolkningsøkning i Stange. Dette skal gjennomføres ved å fortsatt bygge opp under føringene i kommuneplanens samfunnsdel:

  • Folkehelse
  • Bolyst og attraktivitet
  • Barnehage, skole og utdanning
  • Infrastruktur
  • En innovativ og lærende organisasjon