I den nye plan- og bygningsloven av 1.juli 2009 ble det tilført et nytt verktøy i ”verktøykassa” – kommunal planstrategi. I lovens første ledd står det:

”Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi (§ 10-1).

Videre står det:

”Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden” (§ 10-1).

Kommunal planstrategi er et verktøy og et hjelpemiddel for den ønskede samfunnsutviklingen i kommunen. Dette er andre gang Stange kommune tar i bruk tostegsmodellen med vedtak av kommunal planstrategi.

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Hensikten er at planleggingen skal bli bedre og mer behovsstyrt. Planstrategien gir dermed mulighet for å prioritere de viktigste utfordringene som kommunen og lokalsamfunnet i Stange står ovenfor de neste fire årene. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.

Den kommunale planstrategien må også ta hensyn til nasjonale forventninger til kommunal planlegging og Hedmark Fylkeskommunes regionale planstrategi.