Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi (plan- og bygningsloven § 10-1). Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden (§ 10-1). Hensikten er at planleggingen skal bli bedre og mer behovsstyrt.

Planstrategien skal vise hvordan kommunden skal planlegge for å møte mulighets- og utfordringsbildet kommunen står overfor. Strategien for 2017-2021 er andre gang Stange kommune tar i bruk dette verktøyet.

Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument, og består av en samfunnsdel og en juridisk bindende arealdel. Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret vedtatt følgende satsningsområder i de tolv årene 2014-2026:

 • Folkehelse - utjevne sosiale forskjeller i helse og levekår
 • Bolyst og attraktivitet - et livskraftig lokalsamfunn med varierte botilbud
 • Barnehage, skole og utdanning - kultur for læring og utdanning
 • Infrastruktur - en effektiv og moderne infrastruktur

Satsningsområdene identifiserer det som skal gis særlig oppmerksomhet i planperioden, og har på sin side bidratt til å vise følgende planbehov inneværende kommunestyreperiode:

 • Revisjon av kommuneplanens arealdel
  • Rullering av kommunedelplan for Tangen
  • Sentrumsplan for Tangen
  • Rullering av kommunedelplan for Ottestad
 • Kommunedelplan for boligpolitikk
 • Rullering av strategisk næringsplan for Stange
 • Handlingsplan for klima og energi
 • Bredbåndsstrategi
 • Hovedplan vei

Planstrategien 2017-2021 er utarbeidet for en periode med historisk høy satsning på infrastruktur. Bedre kommunikasjon til og fra kommunen kombinert med sterk politisk vilje, både innad og utenfor kommunegrensene for økt tilflytting, kan og vil skape store forandringer i Stange. Samtidig ønsker Hedmark fylke å være landsledende i det grønne skiftet og utvikling av bioøkonomien. Skal vi lykkes i å møte denne fremtiden, må vi ha en mer bevisst holdning til hvor vi åpner opp for boligbygging og næringsetablering i kommunen vår. Planbehovet identifisert over blir derfor sentrale virkemidler i dette arbeidet.

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 10-1, tredje ledd, har kommunestyret i møte 15. desember 2016, godkjent kommunal planstrategi for Stange kommune gjeldende fra 2017-2021.

Stange kommunes planstrategi (PDF)

Kommunestyrets saksprotokoll

Status- og utfordringsdokument for utarbeidelsen av planstrategien

Hedmark Fylkeskommunes regionale planstrategi 2016-2020

For mer informasjon om planstrategiarbeidet, se meny til høyre.