Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi (§ 10-1). Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden (§ 10-1).

Planstrategien skal vise hvordan kommunen skal planlegge for å møte  mulighets og utfordringsbildet kommunen står over. Stange kommune valgte i sin planstrategi å sette fokus på følgende områder:

 

  • infrastruktur,
  • barnehage, skole og utdanning,
  • folkehelse
  • bolyst/attraktivitet

Satsningsområdene over har på sin side ført til følgende planbehov i inneværende kommunestyreperiode:

 

  • Helhetlig revisjon av kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen
  • Oppstart av ny kommunedelplan for helse - og omsorg, og revisjon av plan for folkehelse
  • Oppstart av ny plan for oppvekst
  • Egne sentrumsplaner for Stange og Tangen, oppstart av planarbeid på Åkershagan
  • Videreføring av arebeidet med delles kommunedeplan for vann og avløp for de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 10-1, tredje ledd, har kommunestyret i møte 20.juni 2012, godkjent kommunal planstrategi for Stange kommune gjeldende fra 2012-2016.

Stange kommunes planstrategi kan lastes ned her.

Formannskapets innstilling til kommunestyret kan lastes ned her

For mer informasjon om planstrategiarbeidet, se meny til venstre.