Vintervedlikehold

Stange kommune har om lag 170 km veger og en vesentlig mengde G/S veger hvor det utføres vintervedlikehold.

Deler av Stange sentrum, samt Ilseng, Romedal, Vallset, Tangen, Espa, Strandlykkja og Ottestad, er satt ut på anbud som egne brøyteroder og ivaretas gjennom kontrakter med private entreprenører og gårdbrukere.

Kommunens eget personell dekker 7 brøyteroder i henholdsvis Bekkelaget, Åsbygda, Stange og bygdeveger utenfor regulerte områder.

Alt personell kjører etter en oppdragsbeskrivelse som sier hvilken vinterstandard det skal være på de kommunale vegene. 

Standard

Standarden på vintervedlikeholdet skal ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet for normalt vinterutrustede biler, og ivareta god ferdsel på kommunens gang/sykkelveger og fortau.

Snøbrøyting skal iverksettes ved snødybde på 10 -12 cm, Ved snøvær, hvor værmeldingen indikerer lengre varighet og større mengder, skal igangsetting skje når dybden er mellom 8 og 10 cm. 

For gangveger og fortau skal snøbrøytingen iverksettes ved 8 cm snødybde.

Gangveger og fortau som leder til barnehager, skoler, samt bo og servicesenter blir prioritert først ved snøfall.
Der hvor gang-og sykkelveg ligger nær kjøreveg, skal brøytingen koordineres med den som har ansvar for brøyting av kjøreveg, og legge opp arbeidet slik at en mest mulig unngår at anlegg for gående og syklende sperres av snø fra kjørebanen. Gang og sykkelveger prioriteres først.    

Vegbanen ryddes i full bredde. Utbrøyting og rydding av møteplaser og busslommer skal så vidt mulig skje parallelt med brøyting av selve vegbanen. Veger uten fortau og uten separate gang-og sykkelveger skal brøyting og rydding av vegskulder og vegkanter skje parallelt med brøyting av kjørebanen.