Hva er samhandlingsreformen?

 • Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning.
 • Forebygge framfor bare å reparere
 • Tidlig innsats framfor sen innsats
 • Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen
 • Flytte tjenester nærmere der folk bor
 • Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.
 • Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok
 • Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning

Når skal reformen gjennomføres?

 • Gradvis innføring med startskudd 1. januar 2012.
 • Oppbyggingen av helsetilbud i kommunene kommer til å skje over tid.
 • Mange kommuner er allerede godt i gang med arbeidet.

Hvordan skal vi få det til?

 • Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer.
 • Ny felles lov for helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
 • Én felles lov samler kommunenes plikter. Og det blir ett sted å klage – hos Fylkesmannen.
 • Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre.
 • Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre sammen.
 • 5 milliarder kroner foreslås flyttet fra staten til kommunene. Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor.
  • Om lag 4,2 milliarder kroner foreslås overført fra sykehusene til kommunene for at de skal betale sin del av sykehusregningen.
  • Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. De får overført rundt 560 millioner kroner fra sykehusene for å etablere tilbud for disse pasientene.
 • Ny kommunal plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp - døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon. Plikten skal fases inn i perioden 2012 tom. 2015. Tilbudet forelås fullfinansiert. For 2012 vil dette beløpe seg til om lag 260 millioner kroner.
 • I statsbudsjettet for i år økte regjeringen satsningen på samhandling med ytterligere 200 millioner kroner til totalt 580 millioner kroner. Dette inkluderer midler til forebygging i kommunene.
 • Kommunenes økonomiske rammer skal styrkes. En større del av veksten i helsebudsjettene skal komme i kommunene i årene fremover.
 • Bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehus.
 • Statlig styring av sykehusene.

Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest?

 • Lettere å få helsehjelp lokalt.
 • Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging.
 • Tilbudet i kommunene vil bli bredere.
 • Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre.
 • Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken.
 • Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet.

 

(All informasjon på denne siden er hentet fra Helse- og Omsorgsdepartementets sider. Les mer her)