Tjenesten skal sikre et koordinert og tilrettelagt tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne i alderen 0-18 år. Barn og unge kan ha nedsatt funksjonsevne/særlig bistandsbehov grunnet fysisk/psykisk funksjonshemming, psykiske eller sosiale vansker. Noen har ut fra sin funksjonsnedsettelse behov for omfattende tiltak, andre har behov for tiltak på et lavere nivå. Begrepet funksjonsnedsettelse omfatter også diagnoser som ADHD, Asperger, Tourette. Tiltak og tjenester kan være rettet mot barnet selv eller rettet mot foreldre/foresatte som har en særlig tyngende og krevende omsorgsoppgave.

Aktuelle tiltak kan være støttekontakt, avlastningstiltak, omsorgslønn, BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Tjenester og tiltak er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

De som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på individuell plan.
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til tjenesten.


 

Frode Guldahl

Vigdis Husom Gjestvang

Konsulent funksjonshemmede barn og unge
Frode Guldahl
Tlf. 62562022
Mobil: 99239586

Systemkoordinator for individuell plan
Vigdis Husom Gjestvang

Mobil: 97477904