Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Omsorgstjenester og tiltak for barn og unge

Tjenesten skal sikre et koordinert og tilrettelagt tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne i alderen 0-18 år. Barn og unge kan ha nedsatt funksjonsevne/særlig bistandsbehov grunnet fysisk/psykisk funksjonshemming, psykiske eller sosiale vansker. Noen har ut fra sin funksjonsnedsettelse behov for omfattende tiltak, andre har behov for tiltak på et lavere nivå. Begrepet funksjonsnedsettelse omfatter også diagnoser som ADHD, Asperger, Tourette. Tiltak og tjenester kan være rettet mot barnet selv eller rettet mot foreldre/foresatte som har en særlig tyngende og krevende omsorgsoppgave.

Aktuelle tiltak kan være støttekontakt, avlastningstiltak, omsorgslønn, BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Tjenester og tiltak er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

De som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på individuell plan.
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til tjenesten.

 

Sist endret: 10.11.2016
|
|
|