Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha eldreråd, dette kravet følger av kommuneloven § 5-12.

Eldreråd er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner.

Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre i kommunen og fylkeskommunen.

Alle saker som gjelder eldre skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Oppgaven til medlemmene er å ivareta interessene til eldre i kommunen eller fylket, og bidra til at elders syn kommer frem.

Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel:

 • Årsbudsjett og økonomiplaner
 • Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling
 • Transport og tilgjengelighet
 • Boligutbygging og reguleringssaker
 • Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak
 • Kultur, idrett og friluftsliv
 • Frivillighetspolitikk
 • Tilsynssaker
 • Digitalisering
 • Medvirkning og eldre som ressurs
 • Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre
 • Andre aktuelle saker

 

Lenke til veileder for eldreråd

 

Eldrerådet i Stange har følgende medlemmer

Rådets møter er åpne. Møtekalender

Sekretær i rådet er Camilla Amble Sæther.

Henvendelser til eldrerådet kan rettes til camilla.amble.saether@stange.kommune.no