Eldrerådet i Stange har følgende medlemmer:

Sekretær i rådet er Camilla Amble Sæther. Henvendelser til eldrerådet kan rettes til camilla.amble.saether@stange.kommune.no

Statens eldreråd har laget retningslinjer for eldrerådene (utdrag fra Lov om eldreråd):

  • Det kommunale eldreråd er et partipolitisk uavhengig utvalg for de kommunale myndigheter.
  • Eldrerådet skal arbeide for å ivareta de eldres kår i kommunen.
  • Eldrerådet skal forelegges saker av spesiell interesse for de eldre i kommunen, og kan avgi uttalelse til disse.
  • Eldrerådet skal ha seg forelagt forslag til budsjett og langtidsplaner fra administrasjonen før formannskapet og kommunestyret tar stilling til forslagene.
  • Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen. 
  • Eldrerådet kan også gi informasjon om sin virksomhet. 
  • Møtene er åpne for alle.

Møteplan