MÅL:

Vi skal forebygge og forhindre all mobbing gjennom tydelig ledelse, lærere og ansvarlige elever. Skoleledelsen og lærerne har ansvaret for å avdekke, motvirke og stoppe mobbing.

Mobbing kjennetegnes av 3 kriterier:

 1. Det dreier seg om aggressiv eller negativ atferd som
 2. gjentar seg og varer over en viss tid
 3. i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktforholdet.

   FOREBYGGENDE TILTAK

 Det viktigste er å skape et godt og trygt læringsmiljø preget av klare grenser og trivsel.

 • God kommunikasjon mellom lærere og elever er en annen viktig forutsetning.
 • I tillegg må det eksistere et tillitsforhold mellom skolen og lærere på den ene siden og elever og foresatte på den andre.
 • Vårt miljø skal preges av gjensidig tillit, respekt og samarbeid.
 • Mobbing tas opp som tema på første møtet skolen har med foresatte til elever som skal begynne i 8. klasse.
 • Kontaktlærer tar jevnlig opp mobbing som tema i løpet av skoleåret. Tydeliggjøring av klasseregler.
 • Lærere som inspiserer eller har kontakt med elever i andre sammenhenger, må alltid være på vakt overfor mobbing.
 • Elevmedvirkning gjennom arbeid i elevråd, fordi det er elevene som best kjenner forholdene, og som har kunnskap om hvilke ulike problemer elevgrupper sliter med.
 • Mer samarbeid mellom elever for å styrke samholdet i elevgruppa.

 B.  TILTAK FOR Å STANSE MOBBING

 Vi bruker skolens kriseperm i tiltaksfasen.

C.  KONSEKVENSER

Det er ledelsens ansvar å løse mobbing i samarbeid med sosiallærer, kontaktlærer og faglærere.

Konsekvenser ved brudd på skolens reglement kan være:

 • Bortvisning.
 • Grov vold blir anmeldt til politiet.
 • Dersom saken ikke lar seg løse internt på skolen, vil saken bli meldt rådmannen og eller pedagogisk psykologisk tjeneste.

D.  KLAGERETT

Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saker som vedkommer det psykososiale miljøet, som elever eller foreldre har bedt om tiltak til, kan de klage etter føresegnene i forvaltningsloven.