Vurdering

All informasjon om vurdering er basert på kapittel 3 i Forskrift til Opplæringslova.

Formålet med vurdering i fag er å fremme læring underveis og uttrykke kompetansen til eleven underveis og ved avslutningen av opplæringen i faget. Gjennom vurderingen skal læreren gi god tilbakemelding og rettlede elevene i læringsarbeidet.

Vi skiller i hovedsak mellom to ulike hovedformer for vurdering:

Underveisvurdering

Dette kan være muntlige og skriftlige tilbakemeldinger fra faglærere og/eller kontaktlærer, kommentarer på prøver og skriftlige innleveringer og tilbakemeldinger som gis i elevsamtaler eller utviklingssamtaler.

Vi oppfordrer foresatte til å følge godt med på Skooler for å vite hvilke vurderinger som til enhver tid blir gitt i ulike fag.

Halvårsvurdering

Halvårsvurderingene som elevene får halvveis og ved slutten av skoleåret på 8. og 9.trinn er også underveisvurdering. Det er et krav at elevene får halvårsvurdering både med og uten karakter. Halvårsvurderingen UTEN karakter gis muntlig til elevene fra faglærer i begynnelsen av januar og juni. Halvårsvurderingen MED karakter blir tilgjengelig i Visma Flyt Skole fredag 15.01.21 før høsthalvåret og fredag 18.06.21 for vårhalvåret.

 

Sluttvurdering / standpunktkarakterer

Dette er karakterene som står på vitnemålet til elevene etter endt 10.klasse, standpunktkarakterer. Det vil i praksis si de karakterene elevene får på slutten av vårhalvåret  på 10.trinn.

 

Det finnes to unntak; mat & helse har elevene kun på 9.trinn, og karakteren som gis etter endt 9.trinn er en sluttvurdering. I tillegg vil elever som bytter valgfag underveis på ungdomstrinnet oppleve at karakterene for valgfagene de har hatt, står på vitnemålet. Ved inntak til videregående skole regnes det et snitt av valgfagkarakterene.

Standpunktkarakteren er et enkeltvedtak som det kan klages på.