Fravær og søknader om permisjon fra opplæringen 

Dersom en elev er syk eller fraværende fra skolen av andre årsaker, skal foresatte snarest mulig sende melding om dette til kontaktlærer.

Planlagt fravær
Skoleåret har 190 skoledager. Vi ønsker at elevene er til stede og deltar aktivt i alle læringsøkter. Det er foresattes ansvar at elevene møter på skolen til pliktig undervisning. Det vil likevel være enkelte anledninger der det er rimelig at foresatte søker sine barn fri fra skolen. Det er kun foresatte som kan søke elever fri fra skolen.

Fravær inntil 1 hel dag
Søknad om fri inntil 1 hel skoledag skrives av de foresatte og sendes som fraværsmelding til kontaktlærer i Visma Flyt Skole. Frisøknader sendes til kontaktlærer i god så god tid som mulig før fraværet skal finne sted. Det er rektor, eller den han bemyndiger (som regel kontaktlærer), som vurderer frisøknaden.

Permisjon fra opplæringa ut over 1 dag
Ved søknader om permisjon fra opplæringa ut over 1 dag, skal det søkes på eget skjema. Denne søknaden skal leveres skolen minst 2 uker før tidspunktet det søkes fri for. Skjemaet finnes på kommunens hjemmesider under skjemaer. Søknaden behandles av rektor. Alle permisjonssøknader skal begrunnes.

Når eleven er borte fra skolen etter innvilget søknad om permisjon fra undervisningen, står de foresatte ansvarlig for opplæringen i denne perioden. Temaer som tas opp i klassen i fraværsperioden, må eleven sette seg inn i med de foresattes hjelp. Snakk gjerne med faglærer/kontaktlærer på forhånd. Ekstra undervisning for å ta igjen det tapte, kan ikke påregnes.

Permisjon ut over to uker
Skolen kan ikke gi permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring ut over to uker i henhold til Opplæringslovens § 2-11. Eleven skrives ut som elev ved skolen dersom fraværet overskrider to uker, skrives eleven ut av skolen, og foreldrene har det fulle opplæringsansvaret.

 

Føring av fravær på vitnemål
Alt fravær gjennom 3 år på ungdomsskolen skal føres på vitnemålet som elevene får etter endt ungdomstrinn, jfr. forskrift til opplæringsloven § 3-41.

Elever og foresatte kan kreve at grunner for fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet dersom årsakene til dette kan dokumenteres med legeerklæring. I tillegg kan elever og foresatte kreve at inntil 10 skoledager for hvert skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Fravær som skal strykes på grunn av sykdom må være dokumentert og mer enn 3 dager sammenhengende.

Fravær med innvilget permisjon etter opplæringslovas § 2-11, kan også strykes fra vitnemålet Eventuelle søknader med utgangspunkt i de ovennevnte punktene sendes skolen innen 1. mai hvert skoleår.