Virksomheten skal planlegge og iverksette, innenfor vedtatt budsjettramme, nødvendig tjenester til hjemmeboende  som vil få/har behov for tilrettelagt kommunalt tjenestetilbud. I samarbeide med andre virksomheter planlegge og iverksette tiltak og tjenestetilbud til funksjonshemmede generelt. Dette gjelder på områdene praktisk bistand og opplæring, samt avlastning og privat avlastning.

Praktisk bistand : Hjelp til å ivareta egenomsorg og personlig stell og / eller oppgaver som er knyttet til jevnlig vedlikehold av hjemmet.

Opplæring :Opplæring i dagliglivets gjøremål for å kunne bli mer selvhjulpen. Praktisk bistand og opplæring vil ofte kunne kombineres.

ANNEN INFORMASJON

Kommunens ansvar for å sikre innbyggere med behov for spesielt botilbud er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsrorgstjenester. Tjenestetilbudet er lovpålagt og hjemlet i samme lovgrunnlag.

Virksomheten er organisert med virksomhetsleder som øverste administrative og faglige leder. Avdelingsleder har daglig lederansvar for bofellesskapene og har oppfølgingsansvaret ovenfor bruker og pårørende.

Leietagere av leiligheter i kommunens bofellesskap betaler ordinær husleie til boligstiftelsen. Strøm, renhold av leilighet samt kostnadene til mat, klær, fritids- og ferieopphold betales av den enkelte beboer. Bruker belastes med ordinære egenandeler for tjenestetilbudet.

Ordinære regler for taushetsplikt gjelder for virksomhetens medarbeidere.

Personlig assistanse – praktisk bistand og opplæring

Om tjenesten

 

 

Kort beskrivelse

Stange kommune skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, jfr Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Formålet med tjenesten:

∙         Gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet og/eller gi praktisk bistand slik at den enkelte kan kunne bli boende i eget hjem.

Tjenesteomfang baserer seg på en individuell vurdering og kartlegging av søkers bistandsbehov og ressurser

 Ved behov for omfattende tjenester (vurdert etter Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2, 6 b) kan tjenesten (inkludert støttekontakt) organiseres som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kriterier og rettigheter knyttet til BPA er nærmere beskrevet lenger ned.

 

Kriterier/vilkår

∙         Tildeles personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Stange kommune.

∙         All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og etter individuell vurdering hvor søkers ressurser og brukermedvirkning vektlegges.

∙         Tjenesten er rettet mot personer som er helt avhengig av personlig assistanse for å greie dagliglivets gjøremål grunnet somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne (jf § 3-1)

∙         Søker har behov for opplæring for å bli selvhjulpen

∙         Tjenesten tilbys der familie/nettverk eller andre frivillige hjelpere ikke kan dekke hjelpebehovet.

∙         Det skal foreligge helseopplysninger som tilsier at søker ikke kan ivareta egenomsorg eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

∙         Samarbeid mellom tjenesteyter og tjenestemottaker for en helhetlig kartlegging av tjenestemottakers ressurser og behov for bistand slik at faktisk behov dekkes.

∙         Behov for tjenesten vurderes fortløpende.

 

Gebyrer, avgifter osv

Egenbetaling, i hht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, skjer på grunnlag av netto inntekt av samlet skattbar inntekt for husstanden (ektefelle/ samboer, hjemmeboende barn) før særfradrag. Inntektsgrensa blir justert etter grunnbeløpet i folketrygden, og satser for egenbetaling blir vedtatt av kommunestyret hvert år.

Lenke til gebyrer på kommunale helse- og omsorgstjenester:

Helse og omsorg - Gebyrer

 

Lover og retningslinjer

  

 

Gjeldende lov og regelverk

Personlig assistanse, herunder praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 punkt 6, bokstav a.

 

Lenker til aktuelt lovverk:

 

∙         Helse- og omsorgstjenesteloven

∙         Pasient- og brukerrettighetsloven

∙         Forvaltningsloven

Om søknadsprosessen

Søknadsskjemaer

Helse- og omsorgstjenester - søknadsskjema

 

Søknadsfrist

Ingen frist, fortløpende behandling.

Søknaden sendes til

Tjenesteenheten helse og omsorg

Postboks 214, 2336 Stange

Telefonnr: 62 56 20 35,

faxnr. 62 56 20 34.

Nettside - Tjenesteenheten helse og omsorg

  
  
  
  

Saksbehandlingstid

∙         Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.

∙         Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.

∙         Når søknad/henvendelse er mottatt vil saksbehandler ved Tjenesteenheten helse og omsorg sette i gang saksutredning.

∙         Det blir uansett fattet vedtak ved tildeling av tjenester med varighet lenger enn 2 uker.

Klagemulighet

Vedtak om helsetjenester i hjemmet kan påklages etter Pasient og brukerrettighetsloven. Informasjon om klageadgang følger vedtaket.

  

 

Annen informasjon

 

∙         Tjenesten omfatter hjelp til egenomsorg og personrettet praktisk bistand. Der det er hensiktsmessig skal tjenesten innebære opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål.

 

∙         Det kan formidles kontakt med frivillige, som eksempelvis frivilligsentral ved behov for følge til ulike tjenester, - eks frisør, fotpleie, lege, opphold i helse- og omsorgssentrene, samt ærend. Dette inngår ikke i tjenesten.

 

Hva kan du forvente av Helse og omsorgstjenesten i kommunen:

∙         Alt personell har taushetsplikt.

∙         Tjenesteyter vil samhandle med deg ved utførelsen av tjenesten og brukermedvirkning vektlegges.

∙         Kommunens verdier åpenhet, trygghet og mangfold skal prege våre tjenester.

∙         Det kan oppstå situasjoner som medfører at oppdrag forskyves. Ved forskyvning skal det gis beskjed til tjenestemottaker så raskt som mulig om dette, og senest innen avtalt tidspunkt.

 

Andre viktige ting å merke seg for deg som mottar tjenesten:

∙         Du og/eller dine nærmeste pårørende bør gjøre deg/dere kjent med innholdet i vedtaket ditt om tjenesten. Vedtaket beskriver grunnlaget for tildeling og omfang og innhold i den tjenesten du er blitt tildelt.

∙         Når tjenesteyter utfører praktisk bistand hos deg, forutsetter det at du er tilstede.

∙         Gjør ditt beste for å gi Helse- og omsorgstjenesten beskjed hvis du er fraværende og det berører avtalte tidspunkt.

∙         Innholdet i den tjenesten du får tildelt er rettet mot den helt nødvendige bistand du har behov for. Det forutsettes derfor at man fortsatt utfører andre oppgaver man kan klare selv, også med hjelpemiddel.

∙         Ved vedtak om bistand til å handle inn nødvendige husholdningsvarer forutsetter dette handlekonto på butikk.

∙         Det er viktig å være forberedt på at det i noen tilfeller kan være nødvendig med personlig utstyr og tekniske hjelpemidler for å kunne motta den helse og omsorgshjelpen man har behov for i hjemmet. Kommunen har anledning til å sette vilkår for utføring av tjenesten, blant annet at møbler og utstyr i hjemmet tilpasses ny livssituasjon, og at nødvendig utstyr for å utføre tjenesten er tilgjengelig  (eks rengjøringsmidler og – utstyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin og annet nødvendig utstyr).

∙         For at tjenesteyter skal kunne yte helse- og omsorgstjenester i ditt hjem, må vegen være framkommelig.

∙         Helsepersonells håndhygiene har betydning både for deg som tjenestemottaker og helsepersonellet. Av hygieniske årsaker bør det være flytende såpe og tørkepapir tilgjengelig i hjemmet.

∙         Tjenesteutøvere har ikke anledning til å ta i mot pengebeløp eller gaver.

 

Spesielt for brukerstyrt personlig assistanse (BPA):

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse til mennesker som på grunn av nedsatt funksjonsevne er helt avhengig av et stort omfang av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, både i og utenfor hjemmet. Selv om tjenestene organiseres som BPA skal tjenestene ha samme innhold og omfang som ellers ville vært gitt.

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (fra 1.1.2015) skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal leve et selvstendig og aktivt liv.

 

1.    Lovgrunnlag

Brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven § 3-8, jf. § 3-2 punkt 6, bokstav b., samt i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d.

 

2.    Kriterier for tildeling

∙         Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse sier:

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.

Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.

Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

 

∙         Bruker skal i utgangspunktet ha rollen som arbeidsleder, så det må derfor vurderes om brukers funksjonsnedsettelse er til hinder for å utøve nødvendig brukerstyring. Dersom bruker ikke kan ivareta arbeidslederrollen kan en annen nærstående person ha rollen som arbeidsleder. Dette utløser ikke lønnskompensasjon. Hvis assisterende arbeidsleder ikke kan fungere i daglig arbeidsledelse over en periode, kan det bli nødvendig at bruker får tildelt tjenester på annen måte enn BPA.  Det forventes at arbeidsleder/tjenestemottaker forholder seg til vedtakets omfang.

∙         Bruker skal ha egeninnsikt og inneha ressurser til å opprettholde et aktivt liv utenfor boligen.

 

3.    Tjenestens innhold

All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og etter individuell vurdering hvor søkers ressurser og brukermedvirkning vektlegges.

 

∙         BPA innvilges for praktisk bistand og eventuelt opplæring i husholdningsoppgaver og personlig bistand, i og utenfor hjemmet.

∙         Det skal være reel brukerstyring, og brukers ønsker og behov tillegges stor vekt.

∙         Bruker leder arbeidet og tar ansvar for hvilke oppgaver som skal utføres, hvor og når de skal utføres innenfor tildelt timeramme.

∙         BPA kan kombineres med andre tjenester, eks. sykepleiefaglig bistand. Det avgjørende er hva som gir den mest hensiktsmessige hjelpen.