jrf

Tlf: 62 56 24 26/ 416 58 529

jrf@stange.kommune.no 

Jørn-R. Follum landbrukssjef

 • Virksomhetsleder
 • Planarbeid
 • Næringsutvikling i landbruket
 • Veterinærvaktordningen

Tlf: 62 56 24 27/ 924 66 791

abw@stange.kommune.no

Arild B. Wennersgaard rådgiver jordbruk

 • SMIL-ordningen
 • Husdyrgjødselforskriften
 • Kommunale jordbrukseiendommer
 • Grøfteplanlegging
 • Gjødslingsplanlegging
 • Autorisasjonsbevis plantevern

 


Tlf: 62 56 24 28/ 958 65 501
mari.hulleberg@stange.kommune.no

 Mari Hulleberg rådgiver jordbruk
 • Regionalt miljøprogram (RMP)
 • Koordinator for landbrukssenteret (Blæstaddagen)
 • Bygdeutviklingsmidler - tilleggsnæring
 • Næringsutvikling i landbruket
 • Landbruk og klima
 • Erstatning ved avlingssvikt

 

 

Tlf: 62 56 24 24/ 416 63 805

hege.ottinsen@stange.kommune.no

Hege G. Ottinsen rådgiver jordbruk

 • Produksjonstilskudd i jordbruket (Hamar og Løten)
 • Bygdeutviklingsmidler - tradisjonelt
 • Organisert beitebruk
 • Husdyrkonsesjon

ane

Tlf: 62 56 24 20/ 913 47 846

awl@stange.kommune.no

Ane W. Lund rådgiver jordbruk

 • Produksjonstilskudd i jordbruket (Stange)
 • SMIL - bygninger
 • Sjukdomsavløsning i landbruket
 • Tidligpensjon

 

Tlf: 62 56 24 25/ 952 70 985

brh@stange.kommune.no

Bent Roger Hegg rådgiver skogbruk

 • Skogbruk
 • Lovsaker; skogbruksloven
 • Kontaktutvalg skogbruk/ skogeierlagskontakt
 • Skog - skole
 • Kommunale skoger

Tlf: 62 56 24 22/ 970 18 679

karl.owren@stange.kommune.no

Karl Owren rådgiver skogbruk
 • Skogbruk
 • Landbruksveger
 • Lovsaker:
  - jordlova
  - konsesjonsloven
  - odelsloven
  - forpaktningsloven