Tlf: 62 56 24 25/ 952 70 985

brh@stange.kommune.no

Bent Roger Hegg er konstituert landbrukssjef og tar seg av følgende saker:

 • Virksomhetsleder
 • Økonomi, regnskap og budsjett
 • Overordna fylkesvise, regionale og kommunale planer
 • Ledergruppa Blæstad
 • Strategiske næringsplaner
 • Kommuneplaner-samfunnsdel og arealdel
 • Bygdeutviklingsmidler
  • lånesaker
  • pantefrafall

Tlf: 62 56 24 27/ 924 66 791

abw@stange.kommune.no

Arild B. Wennersgaard rådgiver (jord)

 • SMIL
  • Drenering, Hamar og Løten
  • Hydrotekniske tiltak
  • Biologisk mangfold
  • Turstier
 • Husdyrgjødselforskriften, tilsyn og godkjenning (lagring og bruk av husdyrgjødsel)
 • KART-tjenester (GIS)
 • Landbruksregisteret - areal
 • Kommunale jordbrukseiendommer,Hamar
 • Statistikk
 • Gjødslingsplanlegging
 • Autorisasjonsbevis plantevern

Tlf: 62 56 24 28/ 922 44 939
hilde.hauge.langeland@stange.kommune.no

Hilde H. Langeland rådgiver (jord)
 • Regionalt miljøprogram (RMP)
 • Koordinator for landbrukssenteret (Blæstaddagen)
 • Prosjekter og nettverksbygging:
  Lokalmat
  Reiseliv- og opplevelsesnæringer
  Inn på tunet
 • Bygdeutviklingsmidler - tilleggsnæringer på gårdsbruk
 • Landbruk og klima

 

 

 

 

Tlf: 62 56 24 24/ 416 63 805

hege.ottinsen@stange.kommune.no

Hege G. Ottinsen rådgiver (jord)

 • Produksjonstilskudd i jordbruket, Løten og Hamar
 • Bygdeutviklingsmidler - tradisjonelt
 • Hjemmeside, internett
 • Organisert beitebruk
 • Dyrevelferd - Mattilsynet
 • Landbruker'n
 • Rovdyrspørsmål
 • Husdyrkonsesjon
 • Veterinærvaktordningen
 • Landbruksregisteret (LREG)

Tlf: 62 56 24 20

ane.wormdal.lund@stange.kommune.no

Ane Wormdal Lund rådgiver (jord)

 • Produksjonstilskudd i jordbruket, Stange
 • SMIL - Spesielle Miljøtiltak
  • Bevaringsverdige bygninger
  • Tilgjengelighet/turstier
  • Kulturminner
 • Sjukdomsavløsning for Hamar, Løten og Stange
 • Tidligpensjon for jordbrukere
 • Landbruksregisteret (LREG)
 • Merkantile oppgaver, herunder regnskap og attestasjoner 

 

 

 

Tlf: 62 56 24 25/ 952 70 985

brh@stange.kommune.no

Bent Roger Hegg rådgiver (skog)

 • Skogbruk RASA
 • Skogsprøyting
 • Skogeierlag
 • Lovsaker skogbruk og verneskog
 • Skog og miljø
  • Miljøregistreringer i skog
  • Svartliste- og rødlistearter
  • Kulturminner
 • Skog og skole
 • Bioenergi
 • Skog og klima
 • Skog og hjortevilt
 • Kommunale skoger
 • Skogskader

Tlf: 62 56 24 22/ 970 18 679

karl.owren@stange.kommune.no

Karl Owren rådgiver (skog)
 • Skogsveger/Landbruksveg
 • Skogfond
 • Skogbruk RASA
 • Skogbruksplanlegging
 • Skogbruk – Rovfugler
 • Rentemidler/kontaktutvalg
 • Landbruksregister skogbruk
 • Lovsaker:
  - Jordlovsaker
  - Konsesjonslovsaker
  - Odelsloven
  - Forpaktningsloven
 • Næringsplaner skogbruk
 • Kostra rapportering
 • NMSK