Loven pålegger kommunene å ha et råd eller en representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Formålet med rådet
Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er viktige for disse. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår behov og interesser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal konsentrere seg om større og overgripende saker, ikke saker som angår enkeltpersoner. 

Saker rådet jobber med:

  • Tiltak med mennesker med nedsatt funksjonsevne som spesiell målgruppe
  • Allmenne tiltak og tjenester som også berører mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder
  • Saker av prinsipiell interesse der rådet uttaler seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen
  • Uttalelser i saker som kommunale organer legger frem for rådet
  • Informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv.
  • Bedring av samarbeid og samordning i saker av interesse for mennesker med nedsatt funksjonsevne innen kommunen.

 

Bufdirs veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Stange har følgende medlemmer

Rådets møter er åpne. Møtekalender

Sekretær i rådet er Camilla Amble Sæther.

Henvendelser til rådet kan rettes til camilla.amble.saether@stange.kommune.no