Sett en sak på den politiske dagsorden!

Kommuneloven fikk i 2003 et nytt kapittel 6A om innbyggerinitiativ. Dette gir innbyggere rett til å ta opp saker i både kommunen og fylket. Men det er visse betingelser:

  • Kommuneloven krever at et visst antall innbyggere står bak forslaget.  Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne, eller minimum 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket. 
  • De som står bak forslaget må være registrert bosatt i kommunen dersom forslaget fremmes overfor kommunen, eller i fylket dersom forslaget fremmes overfor fylkeskommunen. 
  • Forslag som fremmes må gjelde kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
  • Samme sak/forslag  kan ikke ha blitt behandlet i løpet av de siste fire årene.
  • De som står bak initiativet har ikke krav på noe bestemt utfall av saken.

Det er ikke et krav at de som står bak forslaget har stemmerett.  Det betyr at forslag kan fremmes også av personer under 18 år. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslag som fremmes.

Innbyggere som skal fremme saker i Stange kommune, kan henvende seg til ordfører eller rådmannskontoret i rådhuset.

Les lovteksten i Kommuneloven