REGLER MOT MOBBING                                                                  Nulltoleranse for mobbing

 

1.      Det er ikke lov å mobbe/plage andre

2.      Vi skal forsøke å hjelpe de som blir mobbet

3.      Si alltid fra til lærer når noen blir mobbet

4.      Hold ingen utenfor 

5.      Det er alltid mobberen som gjør feil 

NÅR NOEN VET AT MOBBING FOREGÅR

 

1.      Skolen må få kjennskap til mobbingen

·        Foreldre som får vite om mobbingen må kontakte skolen

·        Skolen må være ekstra observant overfor mobbing

·        Elevene må få vite at de skal melde fra når de ser det foregår mobbing

 

2.      Samtale med mobbeofferet: Hvordan oppleves situasjonen?

·        Samtale med mobberen. Må vurderes i hvert enkelt tilfelle, HIPPT kan gi veiledning

·        Foreldre til begge parter trekkes inn. Må vurderes

·        Kontakt med HIPPT/skolehelsetjenesten

 

3.      Tiltak: Sikre skoleveien/oppfølging i friminuttene med en voksen i nærheten