Link til elektronisk søknadsskjema for kulturmidler 2020 vil bli lagt ut her fra  10. mars 2020 

Oversikt over ulike type kulturmidler som lag og foreninger kan søke på.
Her ser du også hvilke vedlegg som skal sendes med på de ulike tilskuddene.


Tilskuddsgruppe

Type tilskudd


Til fordeling

Idrett

Tilskudd til idrettsskoler (ingen vedlegg)

30 000

 

Aktivitetsstøtte idrett (ingen vedlegg)

100 000

 

Driftstilskudd idrettsanlegg
(legg med regnskap og årsmelding)

300 000

 

Byggetilskudd idrett/nærmiljøanlegg
(Utbetales i tråd med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivtet og er knyttet opp mot spillemiddelsøknader)

600 000

 


Idrett/friluftsliv
 

Folkehelsemidler lavterskel idrett/friluftsliv

45 000

Kulturhus

Driftstilskudd kulturhus (Kun større forsamlingshus kan søke)

50 000

 

Byggetilskudd kulturhus (- forutsetter spillemiddelsøknad)

200 000

Lekeplasser


Tilskudd til opparbeiding/oppgradering av lekeplasser (ingen vedlegg)


30 000

Fritidsklubber

Tilskudd til lagsdrevne fritidsklubber (regnskap skal legges med)

15 000

Eldre

Kulturaktiviteter for eldre
(årsmelding skal legges med)

40 000

Funksjonshemmede

Kulturtiltak funksjonshemmede
(rengskap og årsmelding skal legges med)

30 000

Annet kulturarbeid

Aktivitetsstøtte allmennkultur barn/ungdom/voksne
(Legg med regnskap og årsmelding)

117 000

 

Investeringstilskudd allmennkultur barn/ungdom/voksne
(legg med regnskap og budsjett)

107 000

Saksbehandlere er:
Line Kongssund: Tilskudd til idrettsskoler, aktivitetstøtte idrett, driftstilskudd idrettsanlegg, tilskudd til lekeplasser og folkehelsemidler lavterskel idrett/friluftsliv.
Bente Myhr: Kulturtiltak eldre, aktivitets- og investeringstilskudd til annet kulturarbeid og driftstilskudd/byggetilskudd kulturhus.
Rolf Olav Hårseth: Kulturtiltak funksjonshemmede

 


Andre type tilskudd:

Spillemidler, frist 1. oktober. Saksbehandler Line Kongssund.


Gjennom hele året kan det søkes på ulike kulturprosjekter som ikke er en del av ordinært drift/aktivitet
som f.eks.konserter, kulturarrangementer, kulturinnslag på større jubileum m.m  
Søknadsskjema for kulturmidler uten fast søknadsfrist .
Saksbehandler: Nina Halvorsen.