Begrepet/ordet foreldre brukes i dette dokumentet om foreldre eller foresatte og eventuelt andre som i praksis har ansvaret for barnet.

§ 1- Foreldrerådet

Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å 
skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos 
elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

§ 2 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende 
organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell 
medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.
FAU består av et valgt styre samt representanter fra hvert klassetrinn.

§ 3 - Valg og konstituering

FAU velges for perioden 01. august til 31. juli det året man er valgt.

§ 3.1    Sammensetning

Det bør tilstrebes at kjønnsfordelingen er god.

Styret i FAU skal bestå av følgende medlemmer som velges på årsmøtet:

Verv:

Varighet:

På valg:

Leder

2 år

Partallsår

Nestleder

1 år

Hvert år

Kasserer

2 år

Oddetallsår

Sekretær

2 år

Partallsår

I tillegg til styret velger årsmøtet to revisorer som velges for to år (1 stk partallsår og 1 stk 
oddetallsår). Man rykker opp som leder av revisorgruppen i sitt andre år. Revisor skal ha økonomisk 
kompetanse.

FAU-representanter fra hvert klassetrinn velges på klassens foreldremøte på våren 1)
Vara velges for to år og overtar som FAU-representant i sitt andre år dersom sittende FAU- 
representant ikke ønsker gjenvalg.. 1. trinn velger FAU-representant for ett år. 7. trinn velger 
vara for ett år.

1) Det er fordelaktig om FAU-representant på 5. trinn også velges som klassekontakt i 5. klasse da 
dette kan lette arbeidet i forbindelse med gjennomføring av 17. mai arrangementet.


§ 3.2    Årsmøte

Ordinært årsmøte i foreldrerådet avholdes ved skoleårets slutt slik at FAU er klar til å begynne 
arbeidet tidlig på høsten.

•     Varsel om årsmøte skal gjøres kjent for skolens foresatte minst 4 uker før årsmøtet.
•     Innkalling til årsmøtet skal gjøres kjent for skolens foresatte minst 2 uker før årsmøtet.
•     Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes leder i FAU senest 1 uke før årsmøtet.
• Frasigelse av verv innen den perioden man er valgt for, må sendes skriftlig til leder minst 3 
uker før årsmøtet. Når valgt periode er utløpt, er man fristilt, men kan stille til gjenvalg hvis 
ønskelig.

Følgende saker behandles på ordinært årsmøte:
a)   Valg av ordstyrer og referent

b)   Godkjenning av innkallingen
c)   Godkjenning av årsberetningen for FAU
d)   Godkjenning av regnskapet.
e) Godkjenne budsjett for kommende kalenderår og herunder gi FAU fullmakt til å bevilge/omdisponere 
midler samt godkjenne honorarer til medlemmer av FAU.
f)    Valg
- Leder, nestleder, sekretær og kasserer i FAU. FAU gis fullmakt til å konstituere representanter 
til aktuelle utvalg 2) 3)
-     Valg av 2 revisorer (2 år)
-     Valgkomite: Leder, Medlem og Varamedlem.
g)   Innkomne forslag
h)   Overlevering av permer og andre FAU dokumenter fra det gamle til det nye styret.

2)
- 2 representanter og 2 varamedlem til skolens Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalg (SMU).
- 1 representant og 1 varamedlem (Nestleder) til Kommunalt Foreldreutvalg (KFU).

3)
Når nytt styre er valgt på årsmøtet, må sittende leder melde endring i Brønnøysundregisteret.

Alle vedtak treffes ved alminnelig flertall på foreldrerådets årsmøte. Ved stemmelikhet har 
sittende leder dobbeltstemme. Det er ikke anledning til å gi forhåndsstemme eller fullmakt. Valg 
skal skje skriftlig (anonymt) dersom dette ønskes av en eller flere av de fremmøtte.


§ 3.3     Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i foreldrerådet avholdes dersom FAU, rektor eller minst 1/3 del av 
foreldrene krever det. Gjennomføres som ordinært årsmøte.


§ 4 – Komiteer

Det kan velges underkomitéer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter. 
I forbindelse med arrangementer skal FAU-leder kalle inn klassekontaktene til FAU-møte i januar for 
å sørge for en god oppstart samt bidra til en god gjennomføring av arrangementet. På oppstartsmøtet 
skal FAU informere komiteen om rutiner og arbeidsoppgaver.

§ 4.1    Valgkomite

På årsmøtet velges følgende medlemmer til valgkomiteen:
Leder (1 år), Medlem (1 år) og Varamedlem (1 år). Det benyttes opprykk fra Medlem til Leder for å 
sikre kontinuitet.

Valgkomiteens arbeid består i å skaffe representanter til styret i FAU utover klasserepresentanter. 
Representantene bør være klare i god tid før årsmøtet i FAU gjennomføres.

§ 4.2    Basar

Det er utarbeidet egen rutine for gjennomføring av basar.
Arrangementsansvarlig: FAU Komitéansvarlig: 3. klasse

§ 4.3     17. mai

Det er utarbeidet egen rutine for gjennomføring av 17. mai arrangementet.
Arrangementsansvarlig: FAU Komitéansvarlig: 5. klasse

§ 4.4    Vedlikehold

Komiteen skal sørge for at utstyr som blir kjøpt inn av FAU blir montert og vedlikeholdt.

§ 4.5    Seminar

Arrangere seminarer som bidra til gode holdninger og god læring for barn og foreldre ved Vallset 
skole. Komiteen vurderer om skolens ansatte og/eller eksterne skal inviteres.

§ 5 - Møter

 • Møter gjennomføres i henhold til vedtatt årshjul (helst en gang per måned) ellers innkalles det til møte ved behov eller når minst tre medlemmer krever det.
 • Leder besørger innkalling og utarbeider saksliste til møte.
 • Valgte medlemmer plikter å møte. Ved forfall skal vedkommende medlem kalle inn varamedlem.
 • Leder eller nestleder fungerer som møteleder.
 • FAU er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.
 • Alle vedtak fattes med alminnelig flertall.
 • Det utarbeides møtereferat som distribueres til klassekontaktene, medlemmer og varamedlemmer i 

FAU og skolens rektor. I tillegg gjøres de alminnelig kjent til foreldre ved å publisere dem på 
skolens hjemmeside.

§ 6 - Oppgaver

 • Basert på innspill fra vårens foreldremøter og årsmøte skal FAU sette opp et årshjul for alle aktiviteter der FAU er representert eller ansvarlig.
 • Oppdatere hjemmesiden med relevant informasjon
 • Forvalte foreldrerådets økonomiske midler.
 • Organisere og koordinere aktiviteter som FAU har ansvar for.
 • Være et positivt bindeledd mellom foreldre og skole.
 • Planlegge og gjennomføre foreldrerådets årsmøte.
 • Sørge for at foreldrekontakter og klassekontakter har tilstrekkelig informasjon om hva deres rolle innebærer.
 • Delta på foreldremøtet til kommende førsteklasseforeldre.

§ 7 - Økonomi

FAU skal ha egen konto og eget regnskap. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på 
arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens 
elever direkte til gode.

Regnskapet skal følge kalenderåret og føres av styrets kasserer. Revisorene reviderer regnskapet i 
forkant av årsmøtet og gir sine kommentarer på regnskapet til årsmøtet. Regnskap og bilag skal 
oppbevares i minimum 5 år.

Det utarbeides et budsjett som viser forventede inntekter og planlagte utgifter. Budsjettet skal 
gjennomgås på årsmøtet. Årsmøtet kan gi FAU fullmakt til å disponere midler utover det fremlagte 
budsjettet.

Leder i FAU mottar godtgjørelse i henhold til vedtak på årsmøte (budsjett).


§ 8 - Taushetsplikt

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av 
skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1).

§ 9 - Endringer av vedtektene

Vedtektene gjennomgås på årsmøte hvert år. Forslag til endringer i vedtektene må sendes
skriftlig til FAU senest 1 uke før årsmøtet. Endringene tas opp og vedtas på årsmøte i 
foreldrerådet og krever 2/3 flertall blant foreldrerådet som møter på årsmøtet. Endringer trer i kraft umiddelbart.