Trivsels-/ordensregler for Hoberg skole

 1. Vær høflig og hensynsfull mot barn og voksne. Du skal ikke erte, mobbe, slå eller stenge andre ute. Du skal respektere STOPP- regelen.
 2. Du skal holde deg innenfor skolens område i skoletiden.
 3. Du skal ta godt vare på uteområdet, skolen og skolens ting.
 4. Sykler, rulleskøyter, rullebrett, sparker og skøyter skal brukes på anvist sted. Husk hjelm.
 5. Du kan oppholde deg inne i klasserommet i friminuttet bare hvis du har fått tillatelse til det.
 6. Det er ikke lov å ha med søtsaker, tyggegummi eller godteri på skolen.
 7. Det er ikke tillatt å ha med farlige gjenstander på skolen.
 8. Mobiltelefoner skal være avslått i skoletida.
 9. Snøballkasting er kun lov mot blink og tillatte vegger.


Ved brudd på skolens trivsels- og ordensreglement følges saken opp på følgende måte:

 1. Tilsnakk av voksen som er oppe i hendelsen. Rapportering til kontaktlærer vurderes.
 2. Samtale med kontaktlærer hvis hendelsen er av alvorligere art. Det kan settes opp avtale mellom kontaktlærer og elev om endring av adferd.
 3. Kontaktlærer avgjør om hendelsen skal rapporteres til hjemmet.
 4. Kontaktlærer avgjør om ledelsen bør involveres. 
 5. Ved videre oppfølging bør møte mellom skole og hjem vurderes.

Skolen kan sette i verk følgende tiltak:

 1. Tildele egne friminutt.
 2. Sitte i eget klasserom med tilsyn eller plasseres i en annen klasse for resten av timen eller dagen.
 3. Ved ødelegging, tilgrising/hærverk må eleven reparere skaden hvis det er mulig. Eventuell erstatning følger reglene i ”Lov om skadeerstatning”. Rektor vurderer (evt i samråd med vaktmester) erstatningskravet.
  I begge tilfeller skal det sendes melding hjem.

Mobiltelefoner som brukes, samt søtsaker og andre forbudte gjenstander som blir konfiskert, leveres inn på kontoret og utleveres ved skoledagens slutt.
Gjentar dette seg flere ganger, må eleven sammen med foreldre/foresatte hente gjenstanden på kontoret.

 

 


SKOLENS FORVENTNINGER TIL FORELDRE OG FORESATTE.

 • Foreldre/foresatte skal sørge for at elevene kommer på skolen til rett tid, uthvilt, med skolemat og skolesakene i orden.
 • Foreldre/foresatte skal hjelpe elevene å ta vare på alt skolemateriell.
 • Elevene må ha klær og skoltøy tilpasset lek og turer.
 • Elevene skal ikke ha med seg ting som kan være farlige på skolen, så som kniver, eksplosiver, fyrstikker og lignende.
 • Elevene bør ikke ha med seg penger eller verdisaker på skolen. Alle verdisaker taes med på eget ansvar.
 • Ved arrangerte sykkelturer i skolens regi SKAL sykkelhjelm brukes.
 • På grunn av vanskelige trafikkforhold, anbefaler vi at elever ikke blir kjørt til/fra skolen.
 • Når eleven har vært syk, skrives det melding i meldingsboka. Er eleven syk i over tre dager, skal skolen varsles.
 • Søknad om permisjon skrives på eget skjema; Ekstrafri for elever. Rektor har anledning til å innvilge permisjon i inntil 10 skoledager.
 • Ved felles avslutninger og lignende har elevene anledning til å ha med seg
  - brus eller saft til eget bruk
  - frukt og/eller kaker til felles bord

Last ned reglene som pdf-fil