På denne siden finner dere informasjon om bruk av selvtester for barn og unge. Dere vil også finne noe generell informasjon som er sendt alle foresatte i Stangeskolen. For barnehagene er systemet fortsatt slik at testing foregår på teststasjonen.

Informasjon om utleveringssted og hva det betyr å være nærkontakt, blir sendt direkte til den som måtte bli berørt.

Informasjon til foresatte i skole

Innfører selvtesting i stedet for karantene

Kommuneoverlegene i Hamarregionen har besluttet at praksis skal endres for smittekarantene for alle skolebarn i Stange kommune.

Fra fredag 3. september kl 14 behøver ikke lenger nærkontakter gå i karantene ved smitte på trinnet. Elevene skal i stedet testes med selvtest i hjemmet.

Elevene testes i 5 dagers periode

Hvis det etter 3. september oppstår smitte ved skolen, vil foreldre/foresatte til alle nærkontakter få informasjon om utdeling av tester, hvordan testen utføres og om oppfølging  etterkant. 

Elever på barnetrinnet skal ta to - 2 - tester over en fem dagers periode, elever på ungdomstrinnet tre - 3 - tester i løpet av fem dager.

Ved negativ test trenger ikke foreldre/foresatte foreta seg noe, og eleven kan gå på skolen som vanlig. Ved positiv test kontaktes smittesporingsteamet, som da vil følge opp den enkelte elev og skolen videre.

Frivillig ordning

Ordningen med selvtesting er frivillig. De som ikke ønsker, eller ikke får til, å utføre testen hjemme, vil få tilbud om bistand.

Hvis det er elever som verken fullfører selvtesting eller tar test ved teststasjonen, må de gjennomføre karantene.

Endring hvis større utbrudd

Hvis det oppstår større utbrudd, kan kommunen igjen innføre karantene for barn og unge for å få kontroll på smittesituasjonen. Det vil fortrinnsvis være snakk om enkeltskoler eller enkelte trinn på skoler, men det kan også bli behov for innføring av en mer generell karantenebestemmelse.

Ordningen med selvtesting er i henhold til nasjonal covid-19-forskrift og anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Se også https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/testing/testing-erstatte-smittekarantene-barn-og-unge


Nyttige lenker:

Kunnskap om smitte blant barn og unge

Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte, og vi anbefaler å vise til denne informasjonen hvis dere får spørsmål fra foreldre. Den kan også være nyttig å ha med seg i foreldremøter. 

Les mer om smitte blant barn og unge på udir.no

 


Informasjon til foresatte i barnehager

Innfører test-regime i stedet for karantene

Kommuneoverlegene i Hamarregionen har besluttet at praksis skal endres for smittekarantene for barn og unge i regionen.

Fra fredag 3. september kl 14 behøver ikke lenger nærkontakter gå i karantene ved smitte i barnehage, på skole, fritidsaktiviteter og liknende.

Eventuelt berørte barnehagebarn vil bli kontaktet av barnehagen dersom barna skal hurtigtestes. De vil da få tilbud om hurtigtest på teststasjonen, med tilhørende informasjon om videre test-opplegg.

Barn som bor med smittede eller har hatt annen liknende tett kontakt med smittet (for eksempel nære venner, overnattingsbesøkende) må fortsatt være i karantene.

Barn testes i 5-dagers periode

Barn i barnehage skal ta to tester over en femdagers periode.

 Ved negativ test trenger ikke foreldre/foresatte foreta seg noe, og barnet kan gå i barnehagen som vanlig, forutsatt at barnet ikke har symptomer. Dette gjelder både etter test 1 og test 2.

Ved positiv test kontaktes smittesporingsteamet, som da vil følge opp det enkelte barnet og barnehagen videre. 

Frivillig ordning

Dersom testregimet ikke følges, må barnet gjennomføre ordinær karantene.

Endring hvis større utbrudd

Hvis det oppstår større utbrudd, kan kommunen gjøre målrettede tiltak.

Ordningen med testing som alternativ til karantene er i henhold til covid-19-forskriften og veileder fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Se også https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/testing/testing-erstatte-smittekarantene-barn-og-unge