Før megleren lager salgsoppgaven på en eiendom sender megleren en forespørsel til kommunen om ulik informasjon. Kommunen sender blant annet ut informasjon om privat avløpsanlegg. På denne siden finner du utfyllende informasjon om meldingene som sendes til megler. 

Oppgradering av avløpsanlegg
Melding: "På grunn av anleggets type/alder vil det bli gitt pålegg om oppgradering."

De fleste avløpsanlegg har en forventet levealder på 20-30. Eldre anlegg vurderes som så gamle at de med stor sannsynlighet vil ha dårlig funksjon/rensing. Om ikke eier gjør utbedringer på eget initiativ, må man forvente at kommunen vil skrive pålegg om å gjøre utbedringer. Utbedringene er søknadspliktige. 

Melding: "Pålegg om oppgadering av avløpsanlegg må påregnes."
Anleggets tilstand tilsier at det er dårlig funksjon/rensing. Det kan være hele eller deler av anlegges som må skiftes/oppgraderes. Kommunen kan ikke svar på nøyaktig hva som må utbedres. Dette må prosjektere av en rørlegger/entreprenør som prosjekterer og bygger private avløpsanlegg. Om ikke eier gjør utbedringer på eget initiativ, må man forvente at kommunen vil skrive pålegg om å gjøre utbedringer. Utbedringene er søknadspliktige. 

Vannetfraavløpsrenseanlegginneholderstoffer som kan føre til sykdom hos mennesker, gjøre vannet dårlig egnet for friluftsliv og som drikkevann og skade bunndyr og fisk. Hvis avløpsanlegget har dårlig funksjon/rensing, er det i din og andres interesse at dette blir utbedret så snart som mulig. Vi oppfordrer derfor at du igangsetter utbedringen, i stedet for å vente på at kommunen sender pålegg. 


Forventet kostnad
For å få en prisvurdering må må man ta kontakt med en rørlegger/entreprenør som prosjekterer og bygger private avløpsanlegg. Kommunen sitter ikke med prisinformasjon. 

Innlagt vann og avløpsanlegg
Melding"Kommunen har ikke registrert godkjent avløpsanlegg på eiendommen. Uten godkjent avløpsanlegg er det ikke tillatt med innlagt vann."

Alle avløpsutslipp krever i utgangspunktet tillatelse. Hytter og eneboliger uten "innlagt vann" og uten utslipp av avløpsvann fra toalettløsninger som utedo*, biologisk toalett* og forbrenningstoalett*, trenger som hovedregel ikke tillatelse.
Det er en del misforståelser rundt begrepet "innlagt vann". 
Miljødirektoratet har gitt følgende fortolkning av innlagt vann: "Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg og lignende, som føres innendørs gjennom rør eller ledninger. Dette gjelder også hageslanger og regnvann som ledes gjennom takrenne og inn i bygningen, når disse brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank. Èn innvendig fast montert tank på inntil 25 liter går ikke under begrepet innlagt vann. Det er mengden vann man bærer inn som bestemmer om utslippet kan føre til skadelige utslipp siden innvendige tanker ofte er knyttet til aktiviteter som dusjing og oppvask. 25 liter er derfor satt som et skjønnsmessig volum."
Ut ifra Miljødirektoratets fortolkning så er det lavstandard bygning med en innendørst tank på maksimalt 25 liter, hvor vannforbruket er moderat, som regnes som ikke å ha innlagt vann. Har bygningen større tank, flere tanker eller et større vannforbruk regnes det som innlagt vann, og man må søke utslippstillatelse. 


Annet
"Veg for tømming av kloakk må utbedres/oppgraderes"
Det er krav til kjørbar veg og snuplass for å sikre tilgang med tømmebil. Hvis vegetasjonen har grodd til, standarden på vegen har blitt forringet eller det er andre årsaker til at tømmebilen ikke kommer fram bør man snarest på eget initaitiv utbedre dette. Om man ikke utbedrer dette kan man bli ilagt overtredelsesgebyr.