Tilfluktsrom er permanente vernerom, som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger. I Norge er det om lag 25 000 tilfluktsrom, med plass til ca. 2,5 millioner mennesker.

Hensikt

Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern i en beredskapssituasjon for de menneskene som er i nærområdet. Det er kommunene som eier og holder ved like offentlige rom. Offentlige tilfluktsrom skal være merket med piler og skilt.

Tilfluktsrom ble i sin tid plasserte i de områder der en regnet med at behovet var størst. Generelt kan det sies at de fleste tilfluktsrom vil redusere skadevirkningene fra konvensjonelle våpen dvs. skader som følge av trykkbølger og splintvirkninger.

I Stange er det ett offentlig tilfluktsrom med omlag 52 plasser. Dette er Ljøstadvegen 15 i Stangehallen.

Klikk her for å se kart med oversikt over tilfluktsrom i Stange

Private tilfluktsrom

I Stange er det i tillegg ca. 48 private tilfluktsrom i hovedsak plassert på skoler, barnehager, sykehjem, næringsbygg og kommunale/statlige bygg. Disse byggene er dimensjonert for å kunne gi vern for de mennesker som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. Eieren har ansvaret for vedlikehold. Disse byggene er ikke merket på utsiden.

Standard

 • Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygget under forskrifter, og har varierende grad av etterslep på vedlikehold.
 • I 1998 ble det midlertidig stopp i byggingen av nye tilfluktsrom, men Stortinget bestemte at eksisterende tilfluktsrom skulle opprettholdes.
 • Ikke alle er i dårlig forfatning, men en del er ganske gamle. For eksempel er flere av tilfluktsrommene og planene for hvordan disse skal brukes flere tiår gamle.

Tilsyn

 • Hedmark sivilforsvarsdistrikt har de senere årene ikke foretatt formelle tilsyn av tilfluktsrom i Stange kommune. Det var planlagt vinter/vår 2020, men ble avlyst grunnet Covid-19.
 • Det er gjennomført veiledning og tilsynsbesøk av aktuelle rom i samarbeid med eier.
 • Det er ikke avdekket alvorlige feil så langt, men det er avdekket varierende kvalitet og vedlikehold.
 • Hedmark sivilforsvarskrets mener at status og kvalitet på de ulike tilfluktsrommene i Stange kommune tilsvarer status og kvalitet som gjennomsnitt i resten av Norge.

 

Bruk i dag

 • Både private og offentlige tilfluktsrom kan benyttes til ulike oppgaver i fredstid, så lenge denne aktiviteten ikke foringer tilfluktsrommet. 
 • Eksempler på slik fredstidbruk er lager, garderobe, treningsrom og garasjer. 
 • Rommet skal kunne klargjøres til bruk innen fastsatt tid som for tiden er 72 timer.

 

Bygging av tilfluktsrom i dag 

 • I all hovedsak bygges det ikke nye tilfluktsrom i dag. I den grad det bygges, bygges det som erstatning for tilfluktsrom som rives. 
 • Man har heller ikke plikt til å bygge nye tilfluktsrom i et nytt bygg. På nye bygg over 1.000 kvadratmeter må man søke om dispensasjon for å slippe.

 

Framtida

 • Tilfluktsrom, tyfonvarsling, evakueringsplaner er fortsatt relevante tiltak for å beskytte befolkningen i krise og krig. 
 • Dagens utforming og forfatning av de nåværende beskyttelsestiltakene er ikke optimale for et moderne samfunn, og utgjør pr i dag ikke et fullverdig og troverdig beskyttelseskonsept.
 • Det er igangsatt et arbeid som skal vurdere og anbefale hvordan beskyttelseskonseptet blir fremover.
 • Foreløpig er anbefalingen å vente med å bruke mye penger på oppgradering av eksisterende rom.

  (Kilde: https://publications.ffi.no/nb/item/asset/dspace:2677/17-01184.pdf )

Les mer
https://offentligetilfluktsrom.no/