Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi (plan- og bygningsloven § 10-1). Hensikten er at planleggingen skal bli mer behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden (§ 10-1).

Planstrategien skal vise hvordan kommunden skal planlegge for å møte mulighets- og utfordringsbildet kommunen står overfor. For å gjøre dette bygger strategien på et Status- og utfordringsdokument som synliggjør kommunens utfordringsbilde og mulighetsrom.

Status- og utfordringsdokumentet ble behandlet i kommunestyret 28.10.2020, i kommunestyresak 97/20.

Forslag til planstrategi foreligger nå. Etter Plan- og bygningsloven skal forslag til kommunestyrets vedtak offentliggjøres minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
Innspill kan sendes til post@stange.kommune.no. eller til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange.
Innspill merkes med "Planstrategi 2021-205".
Frist for å komme med innspill er 1. desember 2020.

Forslag til kommunal planstrategi 2021-2025 Stange kommune
Status- og utfordringsdokument for Stange kommune, 8.10.2020
Grunnlagsdokument folkehelse, 8.10.2020

 

 

Stange kommunes planstrategi 2012-2016
Stange kommunes planstrategi 2017-2021