Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi (plan- og bygningsloven § 10-1). Hensikten er at planleggingen skal bli mer behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden (§ 10-1).

Planstrategien skal vise hvordan kommunden skal planlegge for å møte mulighets- og utfordringsbildet kommunen står overfor. For å gjøre dette bygger strategien på et Status- og utfordringsdokument som synliggjør kommunens utfordringsbilde og mulighetsrom.

Status- og utfordringsdokumentet med vedlegg ble behandlet i kommunestyret 28.10.2020, i kommunestyresak 97/20.

Kommunal planstrategi ble behandlet i Formannskapssak 155/20, Driftsutvalgssak 14/20, Planutvalgssak 26/20, og endelig vedtatt i Kommunestyresak 117/20 den 16. desember 2020.
Alle vedlegg, inkludert innkomne høringssvar, kan leses ved å gå inn på lenken over.

Vedtatt planstrategi for 2021-2025 kan leses i sin helhet her:

Planstrategi for Stange kommune 2021-2025  Status- og utfordringsdokument Stange kommuneOversiktsdokument folkehelse Stange kommune 2020

Forslag til kommunal planstrategi 2021-2025 Stange kommune (behandlet i kommunestyret den 16.12.2020)

Andre relevante dokumenter:

Stange kommunes planstrategi 2012-2016
Stange kommunes planstrategi 2017-2021