I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting som følge av covid-19 utbruddet, er kommunene tildelt ekstramidler fra staten gjennom Innlandet fylkeskommune til kommunalt næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov og motvirke negative virkninger av Covid-19. 

Dette er i tillegg til kommunens ordinære næringsstøtte. Merk: Stange kommune sitt næringsfond har søknadsfrist samme dag. 

Hvem kan søke om støtte? 

Det gis som hovedregel støtte direkte til bedrifter med organisasjonsnummer i søkerkommunen. Det er mulig og oppfordres til samarbeid mellom bedrifter. 

Hvordan søke støtte? 

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no.  

Registrer bedriften som søker og opprett søknad. Det anbefales å ikke sende inn søknad før søker har kontaktet kontaktperson i Hamarregionen reiseliv og utvikling/næringsansvarlig i Løten kommune. 

Frist for å søke om tilskudd i første runde er 15. september 2020. Alle midlene kan tildeles i 1. runde hvis det er nok søknader. 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende: 

  • I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet for egen bedrift og også positiv ringvirkning for andre 

  • I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall. 

  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Prosjektet skal ikke være startet før søknaden er sendt. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges. Tilskuddet begrenses normalt til maks 100 000 kroner, men vurderes ut fra antall involverte aktører, antall søkere og søknadens betydning for lokal og regional sysselsetting om det kan vurderes høyere tildeling. 

Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Det kreves sluttrapport med dokumenterte kostnader for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling skal sendes via regionalforvaltning.no

Søknadsfrist er 15. september 2020. 

Kontaktpersoner 

Forretningsutvikler Hamarregionen reiseliv og utvikling:  

Berte Sollerud Helgestad  
e-post: berte@hamarregionen.no 
995 12 512 

Næringssjef Stange kommune 
Erik Habberstad 
e-post: erik.habberstad@stange.kommune.no 
415 18 697 

Det anbefales at søker kontakter kontaktpersonen og får veiledning i søknadsprosessen, blant annet i å opprette søknaden i regionalforvaltning.no og hvordan innrette søknaden.