Søknadsfrist for kulturmidlene 2020 var 1. mai.
Nedenfor er det oversikt over ulike type kulturmidler som lag og foreninger har kunnet søke på.
Her ser du også hvilke vedlegg som skulle sendes med på de ulike tilskuddene.


Tilskuddsgruppe

Type tilskudd  (i parantesen står det hva som skal legges ved)


Til fordeling

Idrett

Tilskudd til idrettsskoler (ingen vedlegg)

30 000

 

Aktivitetsstøtte idrett (ingen vedlegg)

103 000

 

Driftstilskudd idrettsanlegg (legg med regnskap og årsmelding)

310 000

 

Byggetilskudd idrett/nærmiljøanlegg
(Utbetales i tråd med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivtet og er knyttet opp mot spillemiddelsøknader)

600 000

 


Idrett/friluftsliv
Folkehelsemidler lavterskel idrett/friluftsliv (budsjett legges inn i søknaden)90 000
 Tilskudd til turstier - turstilag kan søke 50 000

Kulturhus

Driftstilskudd kulturhus (Kun større forsamlingshus kan søke:
Samfunnshus på Ilseng, Åsbygda, Vallset og Herredsvang)

50 000

 

Byggetilskudd kulturhus (- forutsetter spillemiddelsøknad)

200 000

Lekeplasser

Tilskudd til opparbeiding/oppgradering av lekeplasser
(ingen vedlegg, men budsjett legges inn i søknaden)

31 000

TurstiTurstilag kan søke tilskudd til opparbeiding/oppgradering av tursti
(ingen vedlegg, men budsjett legges inn i søknaden)
50 000

Fritidsklubber

Tilskudd til lagsdrevne fritidsklubber (regnskap skal legges med)

15 000

Eldre

Kulturaktiviteter for eldre (årsmelding skal legges med)

41 000

Funksjonshemmede

Kulturtiltak funksjonshemmede (rengskap og årsmelding skal legges med)

31 000

Allment kulturarbeid

Aktivitetsstøtte allmennkultur (Legg med regnskap og årsmelding)

143 000

 

Investeringstilskudd allmennkultur (legg med regnskap og budsjett)

101 000

Saksbehandlere for kulturmidler i oversikten over er:
Line Kongssund: Tilskudd til idrettsskoler, aktivitetstøtte idrett, driftstilskudd idrettsanlegg, tilskudd til lekeplasser og folkehelsemidler lavterskel idrett/friluftsliv.
Bente Myhr: Kulturtiltak eldre, aktivitets- og investeringstilskudd til annet kulturarbeid og driftstilskudd kulturhus.
Rolf Olav Hårseth: Kulturtiltak funksjonshemmede


Andre typer tilskudd