Føringer for deg som ansatt under korona-pandemien

Koronapandemien har endret hverdagen vår, både jobb og fritid er berørt. Kommunens ansatte jobber hver dag for å gi gode tjenester i en krevende tid. Noen virksomheter er stengt, mens det i andre virksomheter er et arbeidspress som krever at ansatte er på jobb det meste av døgnet. Vi står alle i en svært krevende situasjon. Sentrale og lokale myndigheter har gitt ut mange retningslinjer og påbud for at vi sammen skal bidra til å hindre smittespredning. Her har vi samlet flere av føringene slik at ansatte i Stange kommune skal oppleve større trygghet i hva som forventes av oss og hva denne ekstraordinære situasjonen kan medføre.

Her er en oppsummering av føringene: 

 • Stange kommune oppfordrer på det sterkeste at ansatte følger anbefalingene knyttet til reise. Ansatte som ikke følger henstillingen og som må i karantene som følge av dette, og som ikke tilfredsstiller vilkårene for å motta sykepenger, må ta høyde for å bruke ferie-, fleksitid eller ulønnet permisjon i karantenetiden.
 • Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling, forbys å reise til utlandet (tjenestereiser og privatreiser). Vi anbefaler også helsepersonell å begrense reiser med tog, buss og fly til det strengt nødvendige.
 • Å levere nødvendige tjenester til våre tjenestemottakere har høyeste prioritet og vi befinner oss nå i en svært sårbar situasjon. Det hviler derfor et større ansvar på den enkelte, og en klar forventning, om å lojalt følge opp retningslinjer og påbud fra sentrale og lokale myndigheter.   
 • Dersom arbeidsoppgavene dine gjør det mulig, skal du jobbe hjemmefra. Du må avtale dette med din leder.
 • For ansatte som møter på jobb, må du og din leder sørge for at arbeidet blir organisert slik at hensynet til smittevern blir ivaretatt.   
 • Hvis du ikke har mulighet for hjemmekontor og ikke har konkrete oppdrag på arbeidsplassen, skal du foreløpig holde deg hjemme. Du er imidlertid ikke fritatt for arbeidsplikt og må være forberedt på kunne bli innkalt til å gjøre tjeneste på kort varsel, enten i egen virksomhet eller i andre virksomheter. Vi har utarbeidet en egen rutine for dette. Mer informasjon finner du her.
 • At myndighetene stenger barnehage og skole gir ikke fritak fra arbeidsplikt, og du må møte på jobb som vanlig. Du kan avtale hjemmekontor med din leder dersom arbeidsoppgavene dine gjør det mulig.
 • Den ekstraordinære situasjonen kan føre til endringer av stillingen din. Det kan være: 
  • Endrede arbeidsoppgaver og/eller arbeidssted
  • Forskjøvet arbeidstid
  • Pålagt overtid 
  • Pålegg om uttak av ferie og avspasering 
  • Inndragning av ferie
 • Ansatte som må være hjemme med små barn har rett til omsorgspenger (syk-barn-dager). Som følge av koronapandemien har foreldre nå rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger. Hvor mange dager du har rett til avhenger av hvor mange barn du har og om du er aleneforsørger eller ikke. Les mer på nav.no.
 • Kommunen har opprettholdt et tilbud om barnehage og skole til barn hvor begge foreldre jobber i kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov.
 • Som hovedregel skal vi gjennomføre møter via videooverføring, telefonmøter eller andre digitale løsninger, når det er mulig. Antall fysiske møter og møtedeltakere skal begrenses til det strengt nødvendige.