OFFENTLIG ETTERSYN

Planutvalget har i møte den 25.02.2020, sak 6/20, vedtatt å legge ut forslag til områdereguleringsplan for Stangebyen (vest for Jernbanegata) til høring, og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningslovens § 12-10. 

Områdeplan for Stangebyen er i tråd med vedtatt arealstrategi som er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel fra 2014. Etter førstegangsbehandling i 2018 har merknadene blitt gjennomgått og blitt vurdert. På bakgrunn av merknader og innsigelser har rådmann sett det som nødvendig å gjøre såpass vesentlige endringer, at det kreves et nytt offentlig ettersyn før planforslaget kan sluttbehandles. 

Planen skal bidra til å styrke sentrumskvaliteter i Stange og legge til rette for et sentrum som ivaretar alle brukere. Viktige kulturminner og kulturmiljøer skal tas hensyn til, byrom, gater og plasser skal utvikles som arenaer for byliv. Knutepunktsfunksjonene skal styrkes. Både eksiterende og ny grønnstruktur skal utvikles slik at den kan fungere som en del av et fotgjengervennlig transportnett gjennom tettstedet og til viktige målpunkter. 

Etter politisk behandling foreligger planen med alternativ høyde på Tingvold (5+1 etasjer), samt på Hellumtomta - Gnr/bnr: 96/16 (4+1 etasjer). Jfr. saksprotokoll i sak 6/20. I saksprotokollen fremkommer også andre tillegg som planutvalget fattet vedtak om.

3D-modell:
Det er utarbeidet en 3D-modell av Stange sentrum til offentlig ettersyn. Denne 3D-modellen er kun ment som en illustrasjon av de mulighetene planforslaget gir, og kan ikke ses på som en fasit av hvordan Stange sentrum er tenkt utviklet. Prosjektering og utforming av bebyggelse innenfor sentrumsformålene skal utføres av arkitekter (tiltaksklasse 3). Reguleringsplanen gir kun en mulighet til utvikling og innebærer ikke en plikt.
3D-modellen er tilgjengelig via denne linken: http://arcg.is/1qvm5z

Dokumentliste:

 

NB! Folkemøte 18. mars og åpen kontordag 26. mars er avlyst på grunn av fare for spredning av korona-smitte

Åpent informasjonsmøte 18. mars 

Stange kommune inviterer innbyggere som bor i eller har interesse for Stangebyen til informasjonsmøte ved Grevskapet i Stange biblioteket den 18.03.2020. kl: 17.00-19.00.  

Planforslaget vil bli presentert, og det blir anledning til spørsmål og diskusjon. 

Åpen kontortid 24. mars

Stange kommune vil være tilstede med åpen kontortid i Grevskapet i Stange bibliotek 24.03.2020, kl. 14:00 – 18:00. Dere kan møte opp uten avtale og snakke med våre arealplanleggere. 

 

Etter offentlig ettersyn, vil innkomne uttalelser bli vurdert og nødvendige endringer i plankart og bestemmelser utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i planutvalg og kommunestyret.  

Planforslaget ligger tilgjengelig på Stange kommunes hjemmesider i perioden fra og med 07.03.2020 til og med den 26.04.2020. 

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes til: post@stange.kommune.no eller som brev til: Postboks 214, 2336 Stange - innen 26.04.2020.