OFFENTLIG ETTERSYN

Planutvalget har i møte den 24.09.19, sak 19/19, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for IC dobbeltspor jernbane Sørli-Åkersvika til høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

Planens hensikt er å legge til rette for dobbeltspor jernbane gjennom Stange kommune, med gode kryssingsmuligheter på tvers av banen. Dette for å sikre god fremtidig utvikling av Stangesamfunnet og for å ivareta ferdsel og beredskapsmessige hensyn.

Planforslaget foreligger i flere alternativ. Det er lagt ut to alternativer fra Bane NOR samt ett alternativ fra rådmannen. Alternativ fra rådmannen er beskrevet i vedlegg nr. 5, 6 og 7 samt ved eget plankartalternativ i den digitale kartløsningen. Rådmannens alternativ gir mindre støy i området ved Steinerskolen, grunnet lenger kulvert, enn det alternativene fra Bane NOR legger opp til. Det er kun ved Steinerskolen at rådmannens alternative digitale støysonekart avviker fra Bane NORs alternativ til digitale støysonekart.

Alle alternativene inkl. støysoner kan ses i denne kartløsningen: https://kommunekart.com/klient/stange/ic
For å se alternativene må man trykke på Kartlag øverst til venstre, for så å huke av for de ulike alternativene i boksen som åpnes til høyre på skjermen.

Dokumentliste:

Brev til berørte ang. høringen, datert 2.10.19, sendt den 3.10.19
Saksfremlegg
Saksprotokoll, møte den 24.9.19
1. Førstegangsbehandling - Detaljreguleringsplan for IC dobbeltspor Sørli-Åkersvika
2. Førstegangsbehandling - Detaljreguleringsplan for IC dobbeltspor Sørli-Åkersvika
3. Bane NOR, Oversendelsesbrev planforslag, datert 03.09.19
4. Bane NOR, Merknadsdokument til oppfølging vedtak, datert 03.09.19
5. Rådmannens alternative forslag, utsnitt plankart, datert 16.09.19
6. Rådmannens alternative forslag, bestemmelser, datert 16.09.19
7. Rådmannen alternative forslag, tillegg til planbeskrivelsen, datert 16.09.19
8. Bane NOR, plankart, datert 03.09.19
9. Bane NOR, bestemmelser, UEH-55-A-25040, datert 03.09.19
10. Bane NOR, planbeskrivelse, UEH-55-A-25041, datert 03.09.19
11. Bane NOR, E-post, Støysoner, datert 11.09.19 - Støysonene kan ses digitalt her.
12. Bane NOR, ROS Analyse, datert 03.09.19
13. Bane NOR, Kompenserende tiltak for landbruk, datert 11.09.19
14. Bane NOR, Miljøoppfølgingsplan (MOP), datert 10.05.2019
15. Bane NOR, Viltkrysninger, datert 03.09.19
16. Bane NOR, Merknadsdokument, merknader til planoppstart, datert 03.09.19

Folkemøte 23. oktober

Stange kommune og Bane NOR inviterer til folkemøte på Stange rådhus, den 23.10.19, kl. 18:00 – 20:00, der planforslaget blir presentert, og det blir anledning til spørsmål og diskusjon. 

Åpen kontortid

Stange kommune og Bane NOR vil være tilstede med åpen kontortid i Grevskapet på Stange Bibliotek 24.10.19 og den 12.11.19, kl. 15:00 – 18:00. Du kan møte opp uten avtale og snakke med våre representanter.    

Uttalelser til planforslaget kan sendes til Stange kommune, pb. 214, 2336 Stange kommune, e-post post@stange.kommune.no eller via kommunens Plandialog  innen 18. november 2019.

 

Evt. spørsmål til Bane Nor kan rettes til:

  • Prosjektsjef Geir Kvillum
  • Nabokontakt Bjørn Johannes Sørum, mobil 47272400
  • Kommunikasjonsrådgiver Birgitte Langballe, mobil 90990729
  • Epost: stange_utbygging@banenor.no