Vedtekter for tilskudd fra næringsfondet for året 2020

Som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til Covid-19 er det utarbeidet egne vedtekter for tilskudd fra næringsfondet for året 2020.

§1 Formål

Tilskudd skal stimulere til at det:

 • Blir etablert og videreutviklet et variert og mangfoldig næringsliv
 • Skjer etablering av ny virksomhet
 • Foregår konstruktiv knoppskyting i etablerte foretak
 • Finner sted en god markedsføring av foretak i kommunen
 • Foregår en relevant kompetanseutvikling i foretak som er etablert i kommunen
 • Skjer en positiv sysselsettingsutvikling og sikrer levedyktige bedrifter i en sårbar situasjon.

§2 Støtteform

Næringsstøtte gis i form av tilskudd. Det kan søkes om tilskudd til:

 • Investeringer i bedrifter f.eks. utstyr/maskiner og bygninger ved oppstarting og utvidelser av bedrifter.
 • Bedriftsutvikling f. eks, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.
 • Grunnlagsinvesteringer og fellestiltak f.eks. tilrettelegging av næringsarealer og infrastrukturtiltak for reiseliv.

§3 Støttevilkår

Tilskudd etter disse vedtekter kan bare tilstås søkere som driver eller tar sikte på å drive næringsvirksomhet i Stange kommune. Under ellers like vilkår vil søkere som også er bosatt i kommunen ha prioritet.

Samlet tilskudd fra kommunen til private næringsformål skal ikke overstige 75 % av det totale budsjetterte kapitalbehov for et tiltak.

Tilskudd begrenses normalt oppad til kr. 50.000,-, men det vil for 2020 vurderes høyere tilskudd.

Investeringer og kostnader til utvikling i 2020, samt investeringer foretatt etter 1. mai 2019 kan omfattes av søknaden.

§4 Søknadsbehandling

Søknaden skal inneholde:

 • Informasjon om søker
 • Beskrivelse av tiltaket en søker om og et budsjett inkludert egenandel
 • Planlagte og foretatte investerings- og utviklingskostnader skal dokumenteres
 • Plan for gjennomføring av tiltak
 • Markedsvurdering av bedrift/ bedriftsidè
 • økonomisk utvikling siste tre år eller i den tiden bedriften har eksistert(regnskap)

Søknad sendes til Stange kommune som saksbehandler søknadene for behandling i Stange næringsråd. Utlysning av midler og søknadsfrist(er) annonseres i lokale media og på kommunens nettside. Søknadene behandles konfidensielt. Første søknadsfrist er 30. april med tildeling i mai 2020. Søknadsfrist 2 settes til 15. september med tildeling i oktober.

Tilskudd kan utbetales med 75 % av støttebeløpet i forskudd, mens de resterende 25 % utbetales ved sluttrapportering og godkjent regnskap. Ved beløp under 25.000 utbetales hele beløpet ved tildeling.

Foretak som mottar tilskudd etter disse vedtektene, plikter å sende sluttrapport og regnskap for bruk av midler. Sluttrapport skal minimum inneholde informasjon om:

 • Opplysninger om hvordan støtten ble brukt
 • Hvilke betydning støtten hadde for bedriften
 • Oppstilling med budsjett / regnskap

§5 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområde

Bruken av tilskuddet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet (jfr. EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, EØS-tillegget til det europeiske fellesskaps tidende nr. 32 av 3. september 1994 med senere tillegg og endringer). Hvis en bedrift har fått støtte fra andre offentlige instanser som også betraktes som bagatellmessig støtte er tilskuddsmottaker forpliktet til å opplyse om dette. (Støtte, tilskudd og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente skal (pr des. 2016) være innenfor en samlet grense på maksimalt 200 000 Euro til ett og samme foretak i en treårsperiode.)

§6 Godkjenning av vedtekter

Disse vedtektene er vedtatt av Formannskapet etter delegert fullmakt fra Kommunestyret i Stange 14.04.2020.