Vedtekter for tilskudd fra næringsfondet fra 01.01.2021

§1 Formål

Tilskudd skal stimulere til at det:

 • Blir etablert og videreutviklet et variert og mangfoldig næringsliv der satsningsområder i næringsplanen og FN’s bærekraftsmål prioriteres.
 • Skjer etablering av ny virksomhet
 • Foregår konstruktiv knoppskyting i etablerte foretak
 • Finner sted en god markedsføring av foretak i kommunen
 • Foregår en relevant kompetanseutvikling i foretak som er etablert i kommunen
 • Skjer en positiv sysselsettingsutvikling og sikrer levedyktige bedrifter i en sårbar situasjon.
   

Det gis ikke støtte til:

 • Kulturinstitusjoner/Idrett som normalt får støtte via kulturbudsjettet 
 • Bedrifter som har fått støtte til samme konkrete tiltak tidligere
 • Reinvestering i normal drift av virksomheten
 • Driftsutgifter


§2 Støtteform

Næringsstøtte gis i form av tilskudd. Det kan søkes om tilskudd til:

 • Investeringer i bedrifter f.eks. utstyr/maskiner og bygninger ved etablering og utvidelser/knoppskyting av bedrifter.
 • Bedriftsutvikling f. eks. opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.
 • Grunnlagsinvesteringer og fellestiltak f.eks. tilrettelegging av næringsarealer og infrastrukturtiltak for reiseliv.


§3 Delegering av myndighet.

Kommunestyret delegerer myndighet til Næringsrådet å fatte vedtak om tildeling fra næringsfondet på inntil kroner 200.000 pr søknad. 

Kommunestyret delegerer myndighet til Formannskapet å fatte vedtak om tildeling fra næringsfondet på beløp over kroner 200.000 pr søknad.


§4 Støttevilkår

Tilskudd etter disse vedtekter kan bare tilstås søkere som driver eller tar sikte på å drive næringsvirksomhet i Stange kommune. Under ellers like vilkår vil søkere som også er bosatt i kommunen ha prioritet.

Samlet tilskudd fra kommunen til private næringsformål begrenses normalt til 50% av det totale budsjetterte kapitalbehov for et tiltak. Tilskudd skal ikke overstige 75 % av budsjettert kapitalbehov. 

Tilskudd begrenses normalt oppad til kr. 75.000,-, men det kan vurderes høyere tilskudd. Tilskudd over kr 200.000 skal vedtas av Formannskapet i Stange kommune.

Investeringer og kostnader til utvikling foretatt etter sendt søknad kan omfattes av tilskuddet. 

For 2021:
Som en overgangsordning til nye vedtektene gis det anledning til å ta med investeringer gjort etter 1. september 2020 for søknader sendt før 1. april 2021.


§5 Søknadsbehandling

Søknad skal sendes på gjeldende søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde:

 • Informasjon om søker
 • Beskrivelse av tiltaket en søker om og et budsjett inkludert egenandel
 • Planlagte og foretatte investerings- og utviklingskostnader skal dokumenteres
 • Plan for gjennomføring av tiltak
 • Markedsvurdering av bedrift/ bedriftsidè
 • Økonomisk utvikling siste tre år eller i den tiden bedriften har eksistert (regnskap)

Søknad sendes til Stange kommune som saksbehandler søknadene for behandling i Stange næringsråd. Søknadene behandles fortløpende av næringsrådet. 

Tilskudd kan utbetales med 75 % av støttebeløpet i forskudd, mens de resterende 25 % utbetales ved sluttrapportering og godkjent regnskap. Ved beløp under 25.000 utbetales hele beløpet ved tildeling. 

Foretak som mottar tilskudd etter disse vedtektene, plikter å sende sluttrapport og regnskap for bruk av midler.

Sluttrapport skal minimum inneholde informasjon om:

 • Opplysninger om hvordan støtten ble brukt
 • Hvilke betydning støtten hadde for bedriften
 • Oppstilling med budsjett / regnskap


§6 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområde

Bruken av tilskuddet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet (jfr. EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, EØS-tillegget til det europeiske fellesskaps tidende nr. 32 av 3. september 1994 med senere tillegg og endringer). Hvis en bedrift har fått støtte fra andre offentlige instanser som også betraktes som bagatellmessig støtte er tilskuddsmottaker forpliktet til å opplyse om dette. (Støtte, tilskudd og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente skal (pr des. 2016) være innenfor en samlet grense på maksimalt 200 000 Euro til ett og samme foretak i en treårsperiode.)


§6 Godkjenning av vedtekter

Disse vedtektene er vedtatt Kommunestyret i Stange 03.02.2021.