Stange kommune skal være et trygt og robust lokalsamfunn som avverger trusler og overvinner kriser. Dette skal blant annet gjøres ved å forebygge skader på mennesker, økonomiske verdier, miljø og samfunnsviktige institusjoner som følge av tilsiktede eller utilsiktede hendelser.

Hva er en krise?
Krise kan defineres som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er mer omfattende enn hva det ordinære hjelpeapparatet takler tilfredstillende.

Kommunal beredskap
Kommunene skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område.

Kommunene skal bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner også ved uønskede hendelser. 

Stange kommune har utarbeidet ROS-analyse for å redusere faren for uønskede hendelser og være i stand til å møte hendelsene. Kommunen har også utarbeidet beredskapsplaner for å håndtere uønskede hendelser.

Kriseledelse
Dersom det oppstår en krise i Stange kommune er det rådmann som etablerer kriseledelse. Ordføreren har det overordnede ansvaret for samfunnskontakt og kontakt med media.

For henvendelser, ta kontakt med kommunens beredskapskoordinator Tommy Østlund, mobil 91728627