Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal. Det må være kommet fram til kommunen innen 1. april 2019 kl. 12.00. Etter valgloven skal listeforslaget være underskrevet av et visst antall personer.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyre i kommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019, kl. 12.00. Det er ikke nok at det er postlagt innen den dato. Lever eller postlegg listeforslaget i god tid!

Det er i tillegg til innlevert listeforslag i papirformat, svært ønskelig å få listene oversendt på epost til post@stange.kommune.no

For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling (jfr. Valgloven § 6-3) må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille. Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.

En oversikt over kandidatens fødselsdato må følge ved listeforslaget

Utfylling av listeforslag

På siden(e) med listekandidater skal følgende stå:

 • Listeforslagets overskrift som angir parti eller gruppe (registrerte parti bruker partinavn)
 • Hvilket valgdistrikt det tilhører
 • Hvilket valg det gjelder for
 • Kandidatene som stiller til valg.
 • Kandidater angis med fornavn, etternavn og fødselsår
 • Kandidatens stilling eller bopel benyttes som opplysninger for å unngå forvekslinger
 • Minimum 7 kandidater og maks det antall som skal velges (35) + 6
 • Inntil 6 kandidater kan gis stemmetillegg (for 25-53 medl. – Stange 35 medl.)
 • Kandidater som er gitt stemmetillegg skal stå øverst og med uthevet skrift (fete bokstaver)
 • Dersom det er ført opp kandidater som først er bosatt i valgkretsen på valgdagen må erklæring om tilflytting medfølge.

Underskrift på listeforslag

På påfølgende side(r) skal listeforslaget underskrives. Den som skriver må føre opp:

 • Fullstendig navn
 • Bostedsadresse med postnummer
 • Fødselsdato
 • Signatur

Alle som stiller listeforslag skal ha en tillitsvalgt og en varatillitsvalg. Ved behov, skal de tillitsvalgte ha myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen om endringer på listeforslaget. Hvem dette er, skal oppgis på listeforslaget.

 • Før opp «tillitsvalgt», eller «vara» ved navnet til vedkommende
 • Dette bør være de to øverste underskriftene.
 • Dersom flere underskrivere skal fungere som tillitsvalgt, med mulighet til å trekke tilbake listeforslaget, bør dette også oppgis i listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis.
 • Hvis listeforslaget ikke er gyldig, skal valgmyndigheten og listestilleren forsøke å få listeforslaget i samsvar med loven.

Skjemaet må trykkes opp tosidig i så mange eksemplarer det er behov for i henhold til antall underskrifter. Underskrifter på skjema som ikke er trykket opp tosidig, vil ikke bli godkjent. Det er et krav at kandidater og underskrifter skal være på samme liste.

Lovens krav til behandling av listeforslag i sin helhet.

Forslag til valgliste – mal

Vedlegg til listeforslag – oversikt over kandidatenes fødselsdato og angivelse av listens tillitsvalgte – wordmal.