Barneverntjenestens viktigste oppgave er å sikre at barn og unge får god omsorg og trygge oppvekstsvilkår ved å tilby riktig hjelp til rett tid til barn og familier som har behov for det.

Barneverntjenesten I Stange har til enhver tid ca 100 barn som mottar hjelpetiltak fra vår tjeneste. Tiltakene kan både være rettet direkte mot barnet eller som et tiltak som retter seg mot foreldrenes omsorgskompetanse. Målsetting med tiltakene skal være å forhindre at barn lever under omsorgssvikt og samtidig forhindre at barn må flyttes ut av sine familier. Tiltakene må derfor være endringsrettet – i den forstand at man skal sørge for at barnets situasjon er forsvarlig.

Tiltakene skal bygge på følgende:

  1. barnets beste
  2. barns rett til medvirkning
  3. mildeste effektive inngripen
  4. biologisk bånd
  5. forsvarlighet

Råd og veiledning:

Barneverntjenesten kan i stedet for eller i tillegg til å iverksette konkrete hjelpetiltak gi barn og foreldre råd og veiledning. Barneverntjenesten kan på denne måten bygge på foreldrenes ressurser som omsorgspersoner for barnet slik at foreldrene i størst mulig grad settes i stand til å ivareta sine foreldrefunksjoner, uten at det blir nødvendig å sette inn andre tiltak. Råd og veiledning behøver ikke nødvendigvis å bli utført av barnevernet, men kan også ivaretas av andre faginstanser.

Miljøteam :

Miljøteam er et hjelpetiltak i hjemmet med fokus på familiens kapasitet gjennom:

  • endringsarbeid (foreldreveiledningsprogram, systematisk miljøterapeutisk arbeid)
  • støtte/veiledning
  • koordinere hjelp i familien
  • styrke barnets mestrings- og utviklingsmuligheter

Fritidsgruppe:

Fritidsgruppe under Røne Omsorgsgård for barn i 3-7 klassetrinn ( 8 plasser) Foregår ukentlig med fastsatte aktiviteter etter årsplan. Målsetting om å gi barna gode mestringsopplevelser og sosial kompetanse gjennom samhandling og ulike aktiviteter.

PMTO:

Parent Management Training Oregon (PMTO) er et individuelt behandlingstilbud for foreldre til barn mellom 3 og 12 år som viser tydelige tegn på høyt aggresjonsnivå, og som ofte kommer i konflikt med andre barn og voksne. PMTO tar utgangspunkt i at de sosiale omgivelsene i stor grad påvirker barnets tilpasning. Målet er å forandre barnets atferd gjennom nye familierutiner og handlinger. Foreldrene får tilbud om opplæring slik at de blir i stand til å snu barnets negative utvikling. Foreldrene lærer at det er viktig å gi barnet ros og oppmuntring, samtidig som de får hjelp til å stille tydelige og realistiske krav og grenser for barnet.

Besøkshjem:

Stange Kommune har rammeavtale med 3 tilbydere av avlastningstjenester; Karset Gård, Åsheim Ranch og Ferie og avlastningssenteret i Gausdal. I tillegg brukes private hjem, enten noen barnet kjenner fra før, eller noen som på generelt grunnlag har meldt seg til barnverntjenesten fordi de ønsker å ta imot barn på helgebesøk.

ICDP:

ICDP er et veiledningsprogram som tilbys til foreldre i grupper eller alene og ledes av en veileder. Målet med ICDP er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle, og å fange opp de foreldrene som har større utfordringer enn andre. 

Barnehage/SFO:

Det er ulike grunner til at barnehage og SFO benyttes som hjelpetiltak. Blant annet kan det være hjelp til å bedre barnets samspill med voksne og jevnaldrende og å innarbeide struktur i hverdagen.

Foreldre-barn senter:

Sentre for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak for gravide, enslige foreldre og par med ett eller flere barn i ulik alder, hvor det er bekymring for barnets omsorgssituasjon. Det er foreldrene selv som ivaretar omsorgen for barnet under oppholdet.

Familieråd

Familieråd er ikke et tiltak, men en metode som tas i bruk av stadig flere kommuner. Metoden tar utgangspunkt i ressursene som finnes i familien og nettverket til barnet, og bidrar til økt deltakelse fra de involverte. Et familieråd er et møte hvor familien samles med slekt og andre som er betydningsfulle for barnet. Møtet skal komme fram til en plan som skal ivareta barnets interesser og bedre familiens situasjon. Et familieråd er en måte å fatte beslutninger på som kan brukes på både hjelpetiltaksstadiet, når det er snakk om å plassere barnet utenfor hjemmet, og også i avslutningen av tiltak.

Ruskontroll:

Dersom barneverntjenesten er bekymret for om foreldrene eller en ungdom ruser seg, kan det iverksettes rustesting i regi av barneverntjenesten.

Tilsyn i hjemmet:

Barneverntjenesten kan sette inn tilsyn i hjemmet ved at en person kommer på anmeldte og/eller uanmeldte hjemmebesøk

Ansvarsgruppe:

En ansvarsgruppe er en gruppe sammensatt av de instanser som er inne i familien og har et forpliktende delansvar for tiltak rettet mot barnet/familien. Gruppen ledes av oppnevnt koordinator.

Frivilling plassering utenfor hjemmet:

Kan være hos en familie barnet kjenner fra før, eller et generelt godkjent fosterhjem, en institusjon eller en egen bolig/ hybel.

Hensikten med en frivillig plassering er at den skal være midlertidig, barnet skal ha god kontakt med sin familie og det skal jobbes for at barnet skal kunne flytte hjem igjen. Dersom man ser at dette ikke er realistisk må barneverntjenesten vurdere om det bør fremmes sak om omsorgsovertagelse.

Ved egen bolig : Barneverntjenesten kan følge opp ungdommen selv i egnet hybel, eller benytte tiltak gjennom Fagertun hybelhus.