Når barneverntjenesten mottar en melding fra for eksempel en barnehage, skole, politi, barn/unge, foreldre eller anonym melder, vurderes det innen en uke om meldingen skal følges opp, j.fr. § 4-2, med en undersøkelse jfr. § 4-3 i barnevernloven.

Den første samtalen
Når en undersøkelse er iverksatt innkaller barneverntjenesten som regel en eller begge foreldre til en samtale for å informere om meldingen og høre hvordan foreldrene ser på innholdet i meldingen.
I denne samtalen planlegges det hvordan den videre undersøkelsen skal gjennomføres. Hvis meldingen inneholder bekymring om vold eller seksuelle overgrep mot barn, vurderer barneverntjenesten om en anmeldelse skal sendes til politiet før foreldrene blir kontaktet.

Undersøkelsen
En undersøkelse jfr. barnevernlovens § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder.
I særlige tilfeller kan fristen være 6 måneder, jfr. § 6-9.

Barneverntjenesten vil, i samarbeid med foreldrene så langt det er mulig, bli enig om hvem som skal kontaktes for å opplyse situasjonen. Barneverntjenesten innhenter bare informasjon fra offentlige instanser.

Barneverntjenesten vil alltid snakke med barnet/ ungdommen. Samtaler kan skje på skolen, i barnehagen eller i hjemmet ettersom hva som vurderes som hensiktsmessig for å komme i relasjon til barnet/ungdommen.

En undersøkelse kan konkluderes på forskjellige måter:

Henleggelse uten tiltak
Hvis barneverntjenesten ikke finner grunnlag for bekymring, henlegges saken. Barneverntjenesten kan også i samråd med foreldrene henvise barnet/ ungdommen eller familien til andre hjelpeinstanser.

Hjelpetiltak
I samarbeid med foreldrene avtales individuelle tiltak som innebærer hjelp og støtte til barnet/ ungdommen og familien. Disse tiltakene er frivillige.

Pålagte hjelpetiltak

Dersom barneverntjenesten mener det er grunnlag for at barnet ikke kan bo hjemme under de forhold som fremkommer, kan barneverntjenesten pålegge familien å ta imot hjelpetiltak for å se om det kna avhjelpe situasjonen tilstrekkelig, slik at barnet ikke må flyttes.

Omsorgsovertakelse
Ved alvorlig omsorgssvikt hos barn/unge, kan barnevernet foreslå omsorgsovertakelse.
Fylkesnemnda fatter beslutning i slike saker. Vedtaket kan fremmes videre i rettssystemet.

Tvangstiltak
Ved alvorlig atferdsavvik hos barn/unge kan barneverntjenesten foreslå tvangstiltak.
Fylkesnemnda fatter beslutning i slike saker. Vedtaket kan fremmes videre i rettssystemet.

Oppsummering av undersøkelsen
Undersøkelsen konkluderes med en skriftlig oppsummering/rapport. I oppsummeringen finnes de spørsmål som barneverntjenesten har hatt i undersøkelsen, hvilken informasjon som har fremkommet, hva barneverntjenesten har gjort, barneverntjenestens vurdering og konklusjon.
Oppsummering og eventuelle vedtak sendes skriftlig til partene i saken.

Henleggelse med bekymring
Noen ganger er barneverntjenesten bekymret for barnet/ ungdommen og vurderer at det finnes grunnlag for hjelpetiltak, uten at foreldrene samtykker til dette. Da kan barneverntjenesten åpne ny undersøkelse etter seks måneder og undersøke barnets situasjon på nytt.

Partsrettigheter i en barnevernssak og innsyn i sakens dokumenter
De som er part i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter jfr. forvaltningsloven. Hvem som er part i saken vil avhenge av hvor barnet bor, barnets alder og sakens karakter. Barneverntjenesten vil informere nærmere i den enkelte sak. Foreldre har også rett til opplysninger om barnet, jfr. barneloven.

Advokatbistand
En part i en barnevernssak har rett til å la seg bistå av advokat eller fullmektig. Utgifter til advokat dekkes av parten, med unntak av saker som fremmes til fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker etter barnevernslovens kap. 7. Det gir rett til fri rettshjelp.