SLT i Stange kommune

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.
Målet er at barn og unge i kommunen skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider i et lag rundt den unge. Det er mange – både enkeltpersoner og offentlige instanser, som bidrar i arbeidet rundt barn og unge. SLT-modellen er en måte å organisere arbeidet på slik at kunnskap, erfaringer og ressurser blir koordinert mellom de ulike instansene i kommunen. Fra 1. august 2017 er SLT lagt som et av Barn og Families ansvarsområder.
SLT-modellen organiseres på tre nivå:

1. Styringsgruppe/styrende nivå – ledere fra kommunen og politi
2. Koordineringsgruppen/koordinerende nivå – personer på mellomledernivå.
3. Utførende nivå – det direkte rus- og kriminalforebyggende arbeidet.

 
SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår felles problemforståelse og samordner sine tiltak. Vedkommende skal også være et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen. SLT-koordinator i Stange kommune er Miriam Schytte.

I Stange er mye av arbeidet med barn og unge samordnet gjennom Team Barn og unge. Teamet samarbeider tett med alle skolene i kommunen, hvor vi tenker at svært mye av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet skjer. Hver skole har to kontaktpersoner som er spesielt knyttet til seg og som har ukentlig tilstedeværelse på skolen. Teamet samarbeider dessuten tett med barnevern, politi, BUP, HIPPT, fysio/ergoterapitjenesten, Nav og OT.

Team Barn og unge er opptatt av at det skal være lav terskel for å ta kontakt, både for den unge selv, foreldre, skole og andre. Derfor har vi samlet hjelpetjenestene for barn og ungdom, slik at det er én dør inn.  Vi tror at vi ved å komme tidlig inn sammen kan finne gode løsninger for den enkelte familie. Vi jobber aktivt etter tilbakemeldinger for å gi best mulig hjelp - og vi har en egen ressursgruppe bestående av ungdom for å «treffe» best mulig i arbeidet vi gjør.

Teamet kontaktes gjennom representantene på skolene – eller på telefon: 62562300.
SLT-modellen sørger for koordinering mellom nivåene i kommunen:

slt
 
RUST-møter: Her deltar representanter fra alle ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen, representanter fra Team Barn og unge, rusteamet i Stangehjelpa, Nav, politi, barnevern, Oppfølgingstjenesten og kommunens radikaliseringskontakt.
Skolemøter: Møter mellom skolens ledelse og skolens representanter fra Team Barn og unge – og evt andre aktuelle samarbeidspartnere. Det styrende prinsippet i modellen er å forsøke å løse utfordringer på lavest mulig nivå.
 
SLT-koordinator:
Miriam Schytte
miriam.schytte@stange.kommune.no
Tlf: 94 15 47 87