SLT-modellen i Stange

SLT-modellen
SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Modellen skal sørge for koordinert kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter.

SLT-modellen organiseres på tre nivå:

 1. Styringsgruppe/styrende nivå – ledere fra kommunen og politi
 2. Koordineringsgruppen/koordinerende nivå – personer på mellomledernivå.
 3. Utførende nivå – det direkte rus- og kriminalforebyggende arbeidet.

SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår felles problemforståelse og samordner sine tiltak. Vedkommende skal også være et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen.

I Stange er SLT-koordinator organisert i virksomhet Barn og familie.

SLT-koordinator i Stange er Miriam Schyttemiriam.schytte@stange.kommune.no

***


 

Nivå 1:

POLITIRÅD:

 • 5 møter i året, etter SLT-samlinger
 • Ansvar for innkalling: SLT-koordinator
 • Agenda: Politiråd har faste punkter på agendaen: Vold og overgrep mot barn, vold og overgrep i nære relasjoner, radikalisering. I tillegg tas saker fra SLT-møtet eller andre nivåer.

 

Nivå 2:

SKOLEMØTER:

 • Rektor, rådgiver/sosiallærer, helsesykepleier, skolens kontaktperson fra Team Barn og Unge. Andre samarbeidspartnere inviteres inn ved behov (f.eks politi, HIPPT, barnevern).
 • Ca en gang i måneden
 • Ansvar for innkalling: Rektor
 • Agenda:

Drøfte enkeltsaker tilhørende skolen og vurdere aktuelle tiltak

UTVIDA TEAMMØTER:

 • Skolehelsetjenesten, Team barn og unge i Stangehjelpa, politi og barnevern
 • 4 ganger i året
 • Ansvar for innkalling: Teamleder Team Barn og unge
 • Agenda:

Dele aktuell informasjon fra tjenestene

Dele informasjon om tendenser/utvikling/hendelser og episoder på de ulike skolene og som er av betydning for det sosiale miljøet på skolen og eventuelt i et større ungdomsmiljø

Ta opp saker hvor det er behov for samarbeid på tvers av tjenester

Planlegge og koordinere forebyggende arbeid

Kompetanseheving

SLT-MØTER:

 • Representanter fra alle ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen, representanter fra barnevern, NAV, HIPPT, oppfølgingstjenesten, flyktningetjenesten, skolehelsetjenesten, Stangehjelpa, kommunens radikaliseringskontakt, politikontakt i Stange og forebyggende enhet i Hamar.
 • Møter 5 ganger i året
 • Ansvar for innkalling: SLT-koordinator
 • Agenda:

Dele informasjon om tendenser/utvikling/hendelser og episoder på de ulike skolene som er av betydning for det sosiale miljøet på skolen og eventuelt i et større ungdomsmiljø

Løfte aktuelle fokusområder, f.eks rus, radikalisering

Kompetanseheving

UNGDOMSGRUPPE:

 • Representanter fra ungdomsskolene og de videregående skolene
 • Agenda:

Kvalitetssikring av forebyggende arbeid, tiltak, innovativt arbeid