Tilskuddet

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet kan søke om tilskudd til drenering. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Tilskuddet kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatsik fredete kulturminner. Tilskuddet kan helelr ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskuddet er innvilget.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2000,- per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30,- per løpemeter grøft, begrenset oppad til 2000,- per dekar.

 

Søknaden

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten i Altinn.

For å søke fyller du ut: Søknadskjema i Altinn

Det er løpende søknadsfrist.

Kontaktperson: Arild B. Wennersgaard - 404 29 527 - abw@stange.kommune.no