Tilskuddet kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene:

  • Må være registrert i Enhetsregisteret
  • Må disponere husdyr eller areal og drive aktivt
  • Må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer
  • Må følge gjeldende miljøkrav

Så lenge disse vilkårene er oppfylt er det ikke noe krav om at søker, eller leietaker i de tilfeller der eier har leid bort arealet, mottar produksjonstilskudd eller avløsertilskudd.

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd. Tilskudd gis på grunnlag av budsjetterte kostnadsoverslag for gjennomføringen av tiltaket. det ytes engangstilskudd med inntil 70 % av tilskuddsgrunnlaget. Vanlig tilskuddssats de senere årene har vært rundt 30 - 50 %. Søknadene blir vurdert og prioritert opp mot hverandre og antall innvilgede søkander får betydning for hvor mye midler som er til rådlighet fra år til år.

Fra og med februar 2019 blir det elektronisk søknad. Da sendes søknaden digtalt med innlogging via ID-porten i Altinn. Mer informasjon om dette kommer.
Søknadsfristen for Hamar, Løten og Stange er 15.april.

Kontaktperson:
Øvrig: Arild B. Wennersgaard - 404 29 527 - abw@stange.kommune.no
Bygninger: Ane Wormdal Lund - 404 49 514 - awl@stange.kommune.no

drengstuetomter