Vi behandler saker som omhandler:

  • Konsesjonsloven
  • Odelsloven
  • Jordloven
  • Boplikt og driveplikt
  • Omdisponering og deling

 

Se snarveien for "Skjemaer" for å finne forslag til avtaler.

Informasjon og søknadskjema for konsesjon for erverv av fast eiendom finner du hos landbruksdirektoratet.

Kontaktperson: Karl Owren - 404 03 564 - karl.owren@stange.kommune.no