Vi behandler saker som omhandler:

  • Konsesjonsloven
  • Odelsloven
  • Jordloven
  • Boplikt og driveplikt
  • Omdisponering og deling

Kontaktperson: Karl Owren - 404 03 564 - karl.owren@stange.kommune.no