Hedmarken landbrukskontor er førstelinje for BU-midlene som administreres av Innovasjon Norge Hedmark.

Vi deler prosjektene i:

Tradisjonelt landbruk

Støtte til investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner.

Søknaden leveres elektronisk og må inneholde:

 • Godkjent kostnadsoverslag
 • Driftsplan/driftsbudsjett
 • Næringsoppgave og skattemelding for de 2 siste årene
 • Tegninger (plan, snitt og fasade)
 • Prosjektbeskrivelse

Sluttutbetaling må inneholde:

 • Utfylt utbetalingsanmodning
 • Kostnadssammendrag som er attestert av regnskapsfører
 • Evt. ferdigattest fra kommunen
 • Egeninnsats vurderes til 350 kr timen. Det er egne satser for bruk av egne maskiner. For ENK, ANS og DA er det kun egeninnsats fra innehaver, deltakere og ektefelle/samboer som kan fakturere

Det kan gis tilskudd på inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, eller maks. 2 mill. kr.
Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søkanden er avgjort.
Ordningen har løpende søknadsfrist fom. 2019.

Kontaktperson: Hege G. Ottinsen - 404 35 918 - hege.ottinsen@stange.kommune.no

 

Bygdenæring

Bygdenæringer som skal kunne motta BU-tilskudd forutsettes å være tilknyttet en landbrukseiendom i aktiv drift og der bygdenæringen kommer som et supplement til det tradisjonelle landbruket. Den nye næringen skal ha basis i eiendommens ressurser.

Krav til søker:

 • Prosjektet må være tilknyttet en konsesjonspliktig landbrukseiendom, eller foretaket må være berettiget til å søke produksjonstilskudd i jordbruket.

 • Eier/bruker/ektefelle/samboer eller fremtidig eier kan søke.

Det kan gis tilskudd til:

 • Idéavklaring- og etableringsfasen: Du kan få tilskudd til å forberede den planlagte virksomheten på 75 % av godkjent kostnadsoverslag.

 • Investering: Tilskudd kan gis med inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Tilskuddet kan gis til investeringer i forbindelse med bygg, faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr.

 • Bedriftsutvikling: Tilskudd kan gis med inntil 50 % av godkjente kostnader.

Det er løpende søknadsfrist.

Prioriterte områder for støtte er Inn på Tunet, lokalmat og landbruksbasert reiseliv og opplevelser.

Etablereropplæring

Det arrangeres inspirasjonssamlinger for gründere to ganger i året og etablererkurs. AB Utvikling AS har ansvaret for gjennomføringen av kursene i hele fylket. Det vil bli annonsert oppstartstidspunkt for de enkelte kurs i pressen og på relevante nettsider. Les mer om etablererkurs her.

 

Kontaktperson: Mari Hulleberg - 400 36 230 - m.h@stange.kommune.no

 

Bioenergi

Innovasjon Norge har ansvaret for denne ordningen. Ta kontakt med Innovasjon Norge.