Fylkesmannen sender hvert år ut en brosjyre om Rovvilt og beitesesongen. Her kan du lese årets versjon:

Rovvilt og beitesesongen 2019
 

Organisert Beitebruk

Gjennom RMP kan beitelag søke om driftstilskudd (Organisert beitebruk).
Søknadsfristen er 20. oktober.

Kontaktperson: Hege G. Ottinsen - 404 35 918 - hege.ottinsen@stange.kommune.no

 

Forebyggende og konfliktdempende tiltak

Fylkesmannen i Innlandet har ansvaret for denne ordningen.
Søknadsfristen er 15. februar for Hedmark. Søknaden leveres elektronisk.

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskuddet kan gis til beitelag eller andre former for organisert samarbeid der det driver næringsmessig beitedrift. Det kan søkes om tilskudd til investeringstiltak og/ eller planleggings- og tilretteleggingstiltak.
Søknadsfristen er 1. mars. Søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet.

Kontaktperson: Hege G. Ottinsen - 404 35 918 - hege.ottinsen@stange.kommune.no

 

Regionalt miljøprogram

Det kan gis tilskudd til

  • Skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter
  • Seterdrift med melkeproduksjon
  • Skjøtsel av setervoller og seterlandskap
  • Tilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminner

Kontaktperson: Mari Hulleberg -400 36 230 - m.h@stange.kommune.no

 

Spesielle miljøtiltak

Det kan gis tilskudd til

  • å ivareta biologisk mangfold og gammel kulturmark
  • å ivareta kulturminner og kulturmiljøer

Kontaktperson: Arild B. Wennersgaard - 404 29 527 - abw@stange.kommune.no

kubeite