Den 5. juli 2018 var grunneiere berørt av mulighetsstudie for strandbruk invitert til møte i Stange rådhus for gjensidig informasjonsutveksling. Møtet var en del av medvirkningsarbeidet knyttet til arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Mjøsa og kulturlandskapet er et strategisk satsningsområde for Stange kommune vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel og omtalt i planprogrammet for arealdelen. Stange vestbygd er et nasjonalt viktig kulturlandskap og anses å være en stor attraksjon og noe som særpreger Stange kommune. Gjennom mulighetsstudien ønsker kommunen å få vurdert hvordan dette vakre landskapet og Mjøsstranda i særdeleshet, kan gjøres mer tilgjengelig. Det er et aktivt landbruk med ulike og til dels spesialiserte produksjoner som må hensyntas og dette ble diskutert på grunneiermøtet. Planforslaget til kommuneplanens arealdel legges fram til offentlig ettersyn/høring etter 1. gangsbehandling i oktober.

Presentasjonen fra grunneiermøtet er tilgjengelig her...