Ansvaret for klima- og energiplanleggingen ligger til kommunalsjef for samfunnsutvikling og ivaretas gjennom flere planer og på flere nivå. De overordnede målsettingene er forankret i kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen. Strategier og delmål konkretiseres på kommunedelplannivå både av tematisk og arealmessig karakter, samt reguleringsplaner gjennom bestemmelser. Vi legger ikke opp til egen kommunedelplan for klima og energi, men det bør utarbeides en bedre form for tilbakerapportering samlet på område. På lik linje med grunnlagsdokument for folkehelse, skal det utarbeides et grunnlagsdokument for klima og miljø, som skal danne grunnlaget for direkte tiltak innen klima- og miljøplanleggingen. Grunnlagsdokumentet oppdateres hvert fjerde år, og tiltak med evaluering av forrige års tiltak, rulleres hvert år i en handlingsplan for klima og miljø.