Stange kommune vedtok i kommunestyret den 20.10.2021 handlingsplan for klima og energi.

Handlingsplan for klima og energi er en handlingsdel til kommunens energi- og klimaplan. Ved vedtak er klimaplanen innlemmet i kommuneplanens samfunnsdel og således løftet opp på kommuneplannivå. Planen er en konkret handlingsplan for å følge opp målsetninger, sørge for at Stange kommune oppfyller sine forpliktelser etter klimaloven, og bidrar mot å oppfylle sin del av Norges klimamål om 40-50% utslippskutt innen 2030.

Handlingsplanen viser mulighetsrommet for hvordan Stange kommune kan redusere klimautslipp fra egen virksomhet og stimulere til bærekraftig omstilling i samfunnet. Planen bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag og klimaregnskap for hele Stange-samfunnet med klimafotavtrykksanalyse (en helhetlig klimapåvirkningsanalyse) for Stange kommunes virksomhet. Det er også produsert et enkelt klimabudsjett for hvordan Stange kommune skal redusere sine utslipp i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser. For å forenkle lesningen, er handlingsplanen skilt ut i to separate dokumenter, med en egen handlingsplan og separat kunnskapsgrunnlag.

Vedtak i kommunestyresak 83/21:

  1. Kommunestyret vedtar handlingsplan for klima og energi, med de endringer som er innarbeidet etter høring.
  2. Mål og tiltak i handlingsplanen knyttes mot FNs bærekraftsmål.
  3. Stange kommune vurderer grønne tak ved egne nybygg og muligheter for dette ved eksisterende bygg.
  4. Kommunestyret minner om at ved alle vedtak i kommunestyret skal det redegjøres for konsekvenser for barn og unge, for folkehelse, og for klima og miljø. Kommunestyret ber om at det utarbeides en mal for dette.
  5. I alle planer, strategier og bestemmelser som besluttes for Stange kommune, skal faktorer som bidrar til å realisere denne handlingsplanen, følges opp med tiltak i den aktuelle sak.
  6. På alle målområder i planen skal det vurderes på hvilken måte klimatilpasning, prinsippene for sirkulærøkonomi og omstillingsrisiko kan ivaretas.
  7. Til støtte for arbeidet med og rullering av handlingsplanen og arbeidet med klimarelaterte spørsmål, skal det utarbeides en plan for evaluering.

I tillegg til følgende endringer:

4.1.2 tiltaksliste Tabell 1, transport og arealplanlegging i Stange kommune.
Opprinnelig tekst: Utrede muligheter for innføring av en forsøksordning for kommunale el-sykler som en utvidelse av bilpool
Endres til: Etablere en forsøksordning for kommunale el-sykler som en utvidelse av bilpool.

Opprinnelig tekst: Utrede muligheten for å bygge sykkelhotell på strategiske områder i kommunen
Endres til: Bygge sykkelhotell på strategiske områder i kommunen

4.3.2 Tiltaksliste Tabell 3, landbruket i Stange kommune
Opprinnelig tekst: Utrede muligheten for å bygge et biogass og/eller biomasseanlegg på Hedemarken
Endres til: Styrke biogassproduksjon som kommunens selskaper Hias og Sirkula har i dag. Stimulere til mer bruk av biorest etter biogassproduksjon som gjødsel til erstatning av kunstgjødsel.

Saksdokumentene og alle relevante vedlegg, inkludert merknadsbehandling, kan lastes ned herfra (sak 83/21).

Les handlingsplanen og kunnskapsgrunnlaget i sin helhet ved å trykke på bildene under.
Handlingsplan for klima og energi, høringsutkast     Handlingsplan for klima og energi

Handlingsplanen ble førstegangsbehandlet og vedtatt sendt til høring i formannskapet 20. mai 2020, med høringsfrist 1. september 2020. Saksdokumentene i sin helhet, inkludert høringsforslaget, kan lastes ned fra denne lenken (sak 54/20).