Arbeidet med en kommunedelplan for boligpolitikk er nå godt i gang. Planprogrammet - en plan for planarbeidet - ble vedtatt i Det faste planutvalg den 30/11/2018.

Kommunedeplanen skal ta inn over seg det boligsosiale behovet, men dette skal sees i sammenheng med den generelle boligpolitikken. Planen skal blant annet se på Stanges boligmarked i et lokalt og nasjonalt perspektiv, kommunens handlingsrom og virkemidler, kvalitative mål for boligpolitikken, klima og energi, og boligsosiale forhold.

Planprogrammet for kommunedelplan for boligpolitikk kan leses her.

Les mer om behovet for en kommunedelplan for boligpolitikk i Stange kommunes planstrategi 2017-2021

Les mer om overordnede strategier og mål, deriblant for boligpolitikken, i kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026

Saksfremlegg, saksprotokoll og vedlagte dokumenter kan lastes ned fra Planutvalgsmøtet 30/11/2018

Planprogram boligpolitikk