Fysioterapeut-Ergoterapeut-Spesialpedagog

Virksomhet for helse og rehabilitering har fått prosjektmidler fra Fylkesmannen for å opprette et tverrfaglig team for førskolebarn, fra januar 2018.

Tidlig innsatsteam består av fysioterapeut, ergoterapeut og spesialpedagog. Teamet skal kartlegge og følge opp barn som har utfordringer primært innen fin-/grovmotorikk og språk, i tillegg til barn som strever med å utføre hverdagsaktiviteter (av-/påkledning, vaske hender, smøre mat osv.).
Teamet skal jobbe med barn der det er behov for oppfølging fra flere av våre fagpersoner. Oppfølgingen fra teamet vil være individuelt tilpasset hvert enkelt barn og barnets ressurser vil være styrende for omfanget av tiltakene. Teamet vil jobbe direkte med barnet over en periode, og være de ekstra hender og øyne som barnet ofte trenger.

Veiledning av foreldre og personalet i barnehagen er en naturlig del av arbeidet. Kartlegging og tiltak skal gjøres i barnets nærmiljø. Hovedmålet er at det enkelte barn opplever å mestre sin hverdag både motorisk og språklig, noe som også påvirker den sosiale fungeringen. 

Dette er et lavterskeltilbud til barn i Stange kommune. Disse barna tilbys tverrfaglig tidlig innsats for å forebygge videre vansker. I saker der det vurderes nødvendig kan barnet henvises til andre instanser samtidig som det er i kontakt med vårt team. Teamet kan også være inne i påvente av eventuelle andre tiltak (f.eks. HIPPT, BUP, Habiliteringstjenesten).

Teamet består av:

Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte din aktuelle problemstilling!