TIDLIG INNSATSTEAM

Fysioterapeut-Ergoterapeut-Spesialpedagog

Virksomhet for helse og rehabilitering har fått prosjektmidler fra Fylkesmann for å opprette et tverrfaglig team for førskolebarn, fra januar 2018.

«Tidlig innsatsteam» består av fysioterapeut, ergoterapeut og spesialpedagog. Teamet skal kartlegge og følge opp barn hvor det er spørsmål vedrørende fin- og grovmotorikk, språklig utvikling og utfordringer med å mestre daglige ferdigheter. Teamet skal primært jobbe med barn der det er behov for oppfølging fra flere av våre fagpersoner. Oppfølgingen fra teamet vil være individuelt tilpasset hvert enkelt barn og barnets ressurser vil være styrende for omfanget av tiltakene. Teamet vil jobbe direkte med barnet over en periode, og være de ekstra hender og øyne som barnet ofte trenger.

Veiledning av foreldre og personalet i barnehagen er en naturlig del av arbeidet. Kartlegging og tiltak skal gjøres i barnets nærmiljø. Hovedmålet er at det enkelte barn opplever å mestre sin hverdag både motorisk og språklig, noe som også påvirker den sosiale fungeringen. 

Dette er et lavterskeltilbud til barn i Stange kommune. Disse barna tilbys tverrfaglig tidlig innsats for å forebygge videre vansker, i påvente av eventuelle andre tiltak (f.eks. HIPPT, BUP, habiliteringstjenesten). I saker der det vurderes nødvendig henvises barnet til andre instanser samtidig som det er i kontakt med vårt team. Er problemstillingen primært innen psykisk helse (f.eks. urolige, tilbaketrukne, utfordringer med temperament) skal henvisningen gå direkte til Stangehjelpa. Har barnet kognitive vansker skal henvisningen gå direkte til HIPPT. Motoriske vansker uten ytterligere utfordringer henvises fysioterapeut for barn.

 

Teamet består av:

Heidi Myhre, spesialpedagog heidi.myhre@stange.kommune.no, mob. 41669412

Ida Melby, ergoterapeut ida.melby@stange.kommune.no, mob. 48216224

Lillian Salvesen, fysio/prosjektleder lillian.salvesen@stange.kommune.no, mob. 41679877

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål eller behov for drøfting!