Virksomhet for helse og rehabilitering har fått prosjektmidler for å opprette et tverrfaglig team for førskolebarn.

«Tidlig innsatsteam» består av spesialpedagog, ergoterapeut og fysioterapeut. Teamet skal kartlegge og følge opp barn hvor det er spørsmål rundt den generelle utviklingen. Oppfølgingen fra teamet vil være individuelt tilpasset hvert enkelt barn og barnets ressurser vil være styrende for omfanget av tiltakene. Teamet vil jobbe direkte med barnet over en periode, og være de ekstra hender og øyne som barnet ofte trenger.

Veiledning av foreldre og personalet i barnehagen er en naturlig del av arbeidet. Kartlegging og tiltak skal gjøres i barnets nærmiljø. Hovedmålet er at det enkelte barn opplever å mestre sin hverdag både sosialt, språklig og motorisk. 

Dette skal være et lavterskeltilbud til barn i Stange kommune som er forsinket i sin utvikling. Disse barna skal tilbys tverrfaglig tidlig innsats for å forebygge skjevutvikling og videre vansker, eventuelt i påvente av andre tiltak (f.eks. Stangehjelpa, HIPPT, BUP, Habiliteringstjenesten). Barn, hvor det vurderes nødvendig, henvises til andre instanser samtidig som barnet er i kontakt med vårt team. Der f.eks. problemstillingen er primært innen psykisk helse (urolige, tilbaketrukne, aggressive barn osv.) skal henvisningen gå direkte til Stangehjelpa. Et annet eksempel er der barnet har kognitive vansker, da skal henvisningen gå direkte til HIPPT.