Velkommen til oss i tidlig innsatsteam

Heidi Myhre

Heidi Myhre

Spesialpedagog 20%
Mobil 416 69 412

Jeg jobber som spesialpedagog for barn i barnehagealder i Stange kommune, og har gjort det siden 2007. Jeg har da fokus på bl.a. språkstimulering, sosial kompetanse og selvhjelpsferdigheter (av-/påkledning, smøre mat, vaske hender osv), fin- og grovmotorikk. Barna jeg jobber med har en eller annen form for vanske; det kan for eksempel være språklige, motoriske og/eller kognitive vansker. De har da en sakkyndig vurdering fra HIPPT (Hamarregionens interkommunale pedagogisk psykologisk tjeneste). Denne vurderinge ligger til grunn for den spesialpedagogiske hjelpa fra kommunen. Jeg har 20% stilling i Tidlig innsatsteam. de barna jeg jobber med i teamet trenger ikke å ha kontakt med HIPPT. 

 

Ida Melby

 

Ida Melby

Ergoterapeut 40% 
Mobil 482 16 224

Som ergoterapeut gjør jeg vurderinger og kartlegginger knyttet til barnets aktivitet og deltagelse i dagliglivet. Jeg følger opp barn og unge som har vansker med å utføre dagliglivets aktiviteter, slik at det er begrensende for dem. Ved spesifikke vansker innen blant annet finmotorikk, sansemotorikk og kognisjon kan jeg som ergoterapeut bistå med vurdering, veiledning og oppfølging. Jeg kan også bistå ved behov for tilrettelegging av omgivelser og vurdering og formidling av hjelpemidler.

Lillian Salvesen

Lillian Salvesen

Fysioterapeut 50% 
Mobil 416 79 877

Jeg har jobbet som fysioterapeut for barn og unge siden 1998, og i Stange kommune siden 2000. Jeg har erfaring med å jobbe med både med store funksjonsnedsettelser og barn med forsinket motorisk utvikling. Som fysioterapeut har jeg kunnskap om motorisk utvikling og hvordan legge tilrette for deltagelse og mestring. Jeg har også kompetanse på å vurdere og undersøke hvordan forhold i ledd og muskler påvirker dette. 

Tverrfaglig jobbing er ikke noe nytt, men i Tidlig innsatsteam blir dette samarbeidet mer strukturert. Jeg har stor tro på at dette kommer barna til gode. Utbyttet blir enda større ved intensiv tverrfaglig innsats!