Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. 

I Stange ivaretas Koordinerende enhets oppgaver ved 4 koordinatorfunksjoner: Systemkoordinator for habilitering og individuell plan, Rehabiliteringskoordinator, Kreftkoordinator og Demenskoordinator. 

Koordinerende enhet skal bidra til at tjenesteyterne i fellsskap lykkes i å sette pasient og brukers helhetlige behov i sentrum for tjenesteytingen og sikre at innbyggere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester opplever at tilbudene er preget av planlegging og sammenheng.  

Koordinerende enhet har et særlig ansvar innen habilitering og rehabilitering. 

Kommunens systemkoordinator for habilitering og individuell plan har ansvar for mottak av henvendelser vedrørende individuell plan, oppnevning og opplæring av koordinator og oppstart av ansvarsgrupper. Du kan lese mer i helsedirektoratets veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

 

https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering,%20habilitering,%20individuell%20plan%20og%20koordinator.pdf