Boligtilskuddet er et tilskudd fra Husbanken som skal hjelpe funksjonshemmede uten egen inntekt og sosialt vanskeligstilte til å få en tilpasset bolig. Tilskuddet kan gå til egen bolig eller en leid bolig. Det kan også gis til personer over 60 år med lav inntekt slik at de kan bli boende i sitt husvære.

Hvem kan få tilskuddet?

Tilskudd kan gis til husstander hvor minst en beboer er enten:

  • Funksjonshemmet
  • Sosialt vanskeligstilt
  • Over 60 år

Tilskuddet skal fortrinnsvis gis til søkere som eier og bruker boligen selv.

Hva kan tilskuddet brukes til?

Tilskuddet kan gis til husstander som har behov for tilpasning for å ivareta spesielle behov på grunn av beboere med funksjonshemming eller bevegelsesvansker. Tilskuddet skal benyttes til:

  • Mindre utbedringer/tilpasninger av brukte boliger
  • Mindre utbedringer/tilpasninger ved kjøp av ny bolig
  • Spesialtilpasning av ny bolig
  • Garasje*

*Funksjonshemmede kan få tilskudd til oppføring av garasje dersom det ansees som en nødvendig tilpasning av boligen. Det er en forutsetning at Rikstrygdeverket har gitt støtte til anskaffelse av bil.

Hvordan søke?